ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Preparation of the Withholding Tax Reports via the Accpac Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธนิดา แซ่เอี้ยว, นางสาวศศิกาญน์ วิบุญกุล, นางสาวอิสราพร บุญสันสี
Ms.Thanida Sae-eaw, Ms.Sasikarn Viboolkul, Ms.Issaraporn Boonsunsi
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ธนิดา แซ่เอี้ยว, ศศิกาญน์ วิบุญกุล และ อิสราพร บุญสันสี. (2558). ภาษีหัก ณ ที่จ่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและดนตรี  ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  โดยเฉพาะตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่  พม่า  กัมพูชา  ลาว บังคลาเทศ  ศรีลังกา  เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  ขณะที่คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชีของบริษัทแลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมไมโครซอท์ฟเอ็กเซล  จากนั้นจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมสำเร็จบัญชี Accpac  ก่อนหน้านี้คณะผู้จัดทำไม่มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Accpac มาก่อน

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Accpac และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย  โดยทำการศึกษาประเภทของเงินได้  อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  และขั้นตอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Accpac   จากการศึกษานี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรุ้  ความเข้าใจเกี่ยวการจัดทำงานรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Accpac  และหวังว่าโครงงานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: เงินได้, อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Accpac


Abstract

Landco Sport & Musical Co. Ltd. is a manufacturer and a distributor of musical instruments and sporting goods for both domestic market and international market, namely; Myanmar, Combodia, Laos, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Malaysia, Singapore, and Indonesia. While attending the internship under cooperative program at the accounting department of Landco Sports & Musical Co. Ltd., the team was assigned to calculate the withholding tax via Microsoft Office Excel, then prepare the withholding tax reports via the Accpac accounting software. Previously, the team did not have the skills of using the Accpac accounting software.

This project was designed to increase the skills of using the Accpac accounting software and knowledge understanding for withholding tax through studying the type of income, types of withholding tax rates and the method of  using  Accpac accounting software. The result was that the team had gained knowledge and understanding of the preparation of withholding tax reports, skills of using the Accpac accounting software and hope that this project will be useful to interested parties.

Keywords: Income, Withholding tax rates, Accpac accounting software.


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ Preparation of the Withholding Tax Reports via the Accpac Accounting Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 203
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code