คู่มือระบบบริหารจัดการหลังบ้านเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์

Last modified: December 2, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คู่มือระบบบริหารจัดการหลังบ้านเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์
Back-end Management System Guide for Website Development
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสิริวรรณ เสาสมภพ  6004800015, นางสาวอโนทัย เลาะไธสง 6004800020
Miss Siriwan  Saosomphop 6004800015, Miss Anothai   Lorthaisong   6004800020
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

สิริวรรณ เสาสมภพ และอโนทัย เลาะไธสง. (2563). คู่มือระบบบริหารจัดการหลังบ้านเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Saosomphop S. & Lorthaisong A. (2020). Back-end management system guide for website development. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท เวอร์ซาไทล์ ฮาวส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ พร้อมดูแลทุกงานดิจิตอลอย่างครบวงจร โดยทางบริษัทได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบหลังบ้านขึ้นมาเป็นของบริษัทเอง จากเดิมเว็บไซต์ออกแบบโดยฝังเว็บ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้งาน โดยระบบหลังบ้านที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นั้นสามารถช่วยให้ลูกค้า และพนักงานภายในบริษัทได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลจากหลังบ้านเพื่อไปแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ จึงได้มอบหมายให้คณะผู้จัดทำจัดทำคู่มือระบบบริหารจัดการหลังบ้านเว็บไซต์ เพื่ออำนวยสะดวกในการใช้ระบบหลังบ้านในการแก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยในการจัดทำคู่มือได้มีการใช้โปรแกรม Sublime Text, FileZilla และ Microsoft PowerPoint ใช้ภาษา PHP ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล phpMyAdmin และใช้ภาษา CSS ในการตกแต่งความสวยงาม HTML ในการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ โดยการพัฒนาคู่มือระบบบริหารจัดการหลังบ้านเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและพนักงานในการเข้าใช้งานระบบเพิ่มมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ระบบหลังบ้าน, คู่มือ, เวอร์ซาไทล์ ฮาวส์ จำกัด


Abstract

Versatile Haus Co., Ltd. is a website design and development service provider ready to take care of all digital work in a comprehensive way. The company has an idea to develop a back-end system for the company because the original website was designed by embedding in the web, which causes a delay in use. The newly developed back-office system can help customers and employees within the company, have the convenience of accessing information, or editing information from the back of the house to display on the website. The author was assigned to develop a back-end management system guide for website development, for ease of use,  information of users needs to be quickly edited, added or deleted, by using Sublime Text, FileZilla and Microsoft PowerPoint. Development used PHP language to connect to the phpMyAdmin database, and used CSS language to decorate  HTML to display website pages. Developing a back-end management system guide for website development can help to be more convenient for customers and employees to access the system.

Keywords:  Back-end System, Manual, Versatile Haus Co., Ltd..


คู่มือระบบบริหารจัดการหลังบ้านเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ |  Back-end Management System Guide for Website Development  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 168
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print