พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด

Last modified: December 2, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด
Website Development PNA Digital Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเศรษฐพงศ์  ปานพิมพ์  6004800004, นายสุรเชษฐ  มลิวัลย์  6004800014
Mr. Settapong  Panpim   6004800004, Mr. Surachet  Maliwan  6004800014
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์ รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

เศรษฐพงศ์ ปานพิม และสุรเชษฐ  มลิวัลย์. (2563). พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Panpim S. &  Maliwan S. (2020). Website development PNA Digital Co., Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จํากัด เป็นบริษัทที่จัดทำแผนการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบไปด้วยแคมเปญสร้างสรรค์ที่สามารถกำหนดเป้าหมายและข้อความที่เหมาะสม ประกอบธุรกิจครอบคลุมถึงการออกแบบเว็บไซต์ เว็บเพจ เพื่อสร้างยอดขายทางการตลาด ซึ่งทางบริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด มีความต้องการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ให้กับบริษัทเนื่องจากเว็บไซต์เดิมมีการทำงานที่ล่าช้า และมีชุดคำสั่งที่ไม่ได้ใช้งาน จึงได้มอบหมายให้ผู้จัดทำออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยทำการจัดองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ให้ดูสวยงาม เรียบง่าย แสดงผลข้อมูลได้รวดเร็ว และรองรับขนาดหน้าจอต่าง ๆ เว็บไซต์พัฒนาด้วย HTML5, CSS, JavaScript และ PHP โดยพัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework แสดงผลลัพธ์แบบหน้าเดียว ผลการทดสอบระบบจากการใช้งานของผู้ใช้ภายในบริษัท พบว่า เว็บไซต์สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น สวยงาม และใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: เว็บไซต์, พีเอ็นเอ, พีเอ็นเอ ดิจิตอล


Abstract

PNA Digital Co., Ltd. is a company that provides a full marketing plan that includes creative campaigns that are targeted with the right message. The business covers development of websites and web pages to generate marketing sales. The company has a need to develop a new website for the company because the original website is slow. There is a stutter when scrolling through content. and there is a set of commands that are not used. The author was assigned to the design and develop a website, by arranging the elements in different sections of the website to look beautiful, simple display information quickly, and supports various screen sizes. The website was developed with HTML5, CSS, JavaScript and PHP. The website structure with Bootstrap Framework by displaying a single page. The website results by users within in the company found that the website can work faster, is beautiful , and is easy to use.

Keywords:  Website, PNA, PNA digital.


พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด |  Website Development PNA Digital Co., Ltd.  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 162
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print