แบงค็อกซัมเมอร์ไทม์

Last modified: November 11, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แบงค็อกซัมเมอร์ไทม์
Bangkok Summer Time
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวประกายกานต์  บุญญะสิทธิ์
Miss Prakaikarn Boonyasit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี  ทองอร
Miss Nantinee Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/Citation

ประกายกานต์  บุญญะสิทธิ์. (2560). แบงค็อกซัมเมอร์ไทม์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Boonyasit P. (2017). Bangkok summer time. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “Bangkok Summer Time” จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเป็นเมนูเครื่องดื่มใหม่ให้ห้องอาหารจีนแชงพาเลซ (Shang Palace Chinese Restaurant) โรงแรม   แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel Bangkok) ได้นำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับเมนูเครื่องดื่มในลักษณะของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับแขกผู้มาใช้บริการ

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของพนักงานแผนกต่าง ๆ ในห้องอาหารจีนแชงพาเลซ  เป็นจำนวน 30 ชุด พบว่า เครื่องดื่ม Bangkok Summer Time เป็นที่พึงพอใจและอยู่ในระดับดีมาก มีรสชาติที่อร่อย กลิ่นหอม และมีความคิดสร้างสรรค์ในการคัดเลือกวัตถุดิบที่ลงตัวเมื่อดื่มคู่กับอาหารเสฉวน ซึ่งทำให้เครื่องดื่มมีความพิเศษ และโดดเด่นมากขึ้น พนักงานมีความเห็นตรงกันว่าเครื่องดื่มนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นทางเลือก และเพิ่มเป็นเมนูเครื่องดื่มใหม่ในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ: โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ, เครื่องดื่ม, ค็อกเทล


Abstract

The cooperative education project entitled “Bangkok Summer Time” is prepared to present a new beverage for Shang Palace Chinese Restaurant, Shangri- La Hotel Bangkok for extension and creating the diversity of alcoholic drink and increasing new alternatives for hotel guests.

Data from the sample of 30 employees in various departments in Shang Palace Chinese Restaurant indicated that Bangkok Summer Time was satisfactory and had a very good, delicious, fragrant taste with creative selection of ingredients when paired with Sichuan food. This made the drink unique and outstanding. Employees agreed that this drink could be used to extend other drinks and as a new beverage in the future.

Keywords:  Shangri-La Hotel Bangkok, Beverage, Cocktail.


แบงค็อกซัมเมอร์ไทม์ | Bangkok Summer Time

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 20
Previous: เครื่องหอมอบแห้งจากดอกไม้แห้งกับกากชา
Next: การพัฒนาระบบสั่งอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ