ริชมอนด์ คอฟฟี่ ไอซ์ คิวบ์

Last modified: July 26, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ริชมอนด์ คอฟฟี่ ไอซ์ คิวบ์
Richmond Coffee Ice Cube
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจุฑารัตน์  สาริละโกเศส, นางสาวชุติมา  นาคสุด, นางสาวพัชรวดี   พินิจ
Ms. Jutarat   Sarilakosat, Ms. Chutima   Naksud, Ms. Patcharawadee   Pinit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี  ทองอร
Miss Nantinee Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

จุฑารัตน์  สาริละโกเศส, ชุติมา  นาคสุด และ พัชรวดี  พินิจ. (2560). ริชมอนด์ คอฟฟี่ ไอซ์ คิวบ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ (บริษัท อมรปิ่นทิพย์ จำกัด ) เป็นโรงแรมที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน และการลดค่าใช้จ่ายในหลายๆแผนกเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการที่กลุ่มผู้จัดทำได้เข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแผนกต่างๆทั้งหมดห้าแผนกด้วยกันคือ แผนกแม่บ้าน แผนกซักรีด แผนกต้อนรับ แผนกจัดเลี้ยง และแผนกครัว ได้พบว่าในส่วนของแผนกจัดเลี้ยงนั้นเป็นแผนกที่ต้องทำการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการแขกที่มาใช้บริการและการประชุมสัมมนาเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง ซึ่งทางผู้จัดทำได้พบปัญหาของการที่มีเครื่องดื่มเหลือใช้ในการประชุมและสัมมนาทุกครั้งนั้นก็คือ กาแฟดำ และนมสด ทางผู้จัดทำจึงนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับในส่วนของ Lobby Lounge ของทางโรงแรม โดยการคิดเมนูที่เกี่ยวกับกาแฟดำ และนมสด ได้ทั้งสิ้น 2 เมนูด้วยกัน คือ กาแฟคาราเมล(Iced Coffee Caramel) และกาแฟช็อกโกแลต (Iced chocolate coffee) เพื่อเป็นการเพิ่มเมนูในการเลือกซื้อให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน Richmond Coffee Iced Cubes ผู้จัดทำจึงได้สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของพนักงานจัดเลี้ยงของโรงแรมริชมอนด์ที่มีต่อโครงงาน Richmond Coffee Iced Cubes ซึ่งจากผลการประเมินความความพึงพอใจต่อโครงงานในด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ด้านราคาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสถานที่อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งโครงงานนี้สามารถนำมาทำเป็นเมนูเครื่องดื่มในส่วนของ Lobby Lounge ได้จริง และสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับทางโรงแรมเพิ่มมากขึ้น

คำสำคัญ: โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์, ริชมอนด์ คอฟฟี่ ไอซ์ คิวบ์


Abstract

Richmond Hotel,Rattanatibet(Amornpinthip Co., Ltd.) is a hotel that focuses on energy saving and cost-saving operations. A result of co-operative education arranged by the author in five divisions: housekeeping, laundry, reception, catering and kitchen. We found that in the catering division, food and beverage division, visitors untouched beverages from meetings and seminars that were arranged at the hotel. The untouched beverages are black coffee and milk, so, the author foresaw that the coffee can be added value and generate more income for the hotel.Therefore, we came up with the idea for a new menu item made from black coffee and milk. We created 2 menu item which were Iced Coffee Caramel and Iced Chocolate Coffee.

To evaluate the satisfaction, we created a survey on satisfaction towards Richmond Coffee Iced Cubes Project. The results found to be very satisfied by testers. This project was value-added to untouched products.

Keywords:  Richmond Hotel Rattanatibet, Richmond Coffee Iced Cubes.


ริชมอนด์ คอฟฟี่ ไอซ์ คิวบ์ | Richmond Coffee Ice Cube

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 44
Previous: น้ำสลัดเสาวรส
Next: มัฟฟินสูตรคลีนเพื่อสุขภาพ