การพัฒนาระบบสั่งอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ

Last modified: November 10, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาระบบสั่งอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ
The Development of the Breakfast Menu Order System
at The Westin Grande Sukhumvit Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ชุตาภา ศรีประสงค์
Miss Chutapa Sriprasong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Miss Piyatida Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

ชุตาภา ศรีประสงค์. (2563). การพัฒนาระบบสั่งอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sriprasong C. (2020). The development of the breakfast menu order system at The Westin Grande Sukhumvit Bangkok. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องการพัฒนาระบบสั่งอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ จัดทำขึ้นเพื่อการ บริหารจัดการการบริการ ปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ห้องอาหารของโรงแรมนั้นต้องเปลี่ยนการให้บริการอาหาร จากบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า เป็นอาหารแบบตามสั่งแทน พนักงานมีการจดรายการอาหารที่แขกสั่ง เพื่อส่งให้กับแผนกครัวหรือเชฟ ซึ่งแขกส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ พูดภาษาไทยไม่ได้ และพนักงานส่วนใหญ่ของห้องอาหารเป็นคนไทยที่ไม่สามารถพูดได้หลายภาษา รวมไปถึงรายการอาหารมีรายละเอียดเยอะ ทำให้มีความคลาดเคลื่อนและผิดพลาดบ่อยครั้ง เช่น อาหารไม่ตรงตามที่สั่งอาหารที่สั่ง ใบออเดอร์ของแขกหล่นหาย หรือตกหล่นไปบางเมนู พนักงานต้องเขียนเมนูอาหารในภาษาที่ตัวเองเข้าใจ ก่อนที่จะนำไปเขียนเมนูอีกรอบในกระดาษใบใหม่ เพื่อให้เชฟและพนักงานคนอื่นๆเข้าใจ เลยทำให้เกิดกรณีแขกร้องเรียนเรื่อง อาหารมีความล่าช้าและผิดพลาดหลายครั้ง โครงงานนี้จึงคิดพัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นมา โดยลูกค้าสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ แสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าใช้เว็บไซต์ เพื่อ เป็นแนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนาการให้บริการต่อไป

จากนั้นได้ทำการสำรวจความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน โดยจากการตอบแบบสอบถามพบว่าเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60 เพศชายร้อยละ 40 และมีอายุระหว่าง 20-30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.30 โดยพบว่าความพึงพอใจในด้านการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.65

คำสำคัญ: บริหารจัดการการบริการ, ระบบสั่งอาหารเช้า, พัฒนาเว็บไซต์


Abstract

The project on the development of breakfast ordering system at The Westin Grande Sukhumvit Hotel, Bangkok was designed for service management. With the COVID-19 situation, the hotel restaurant had to change food service from the breakfast buffet to an a la carte meal. A waiter writes down the order to send to the kitchen department or chef. However, most of the guests were foreigners, who were unable to speak Thai, whereas most of the staff of the restaurant were Thai and were not fluent in several foreign languages. In addition, the food list had many details leading to frequent inaccuracies and errors. for instance, food did not match what was ordered. Sometimes, the waiter did not list the food in order, before and after. Occasionally, guest orders were lost or missing some items. The waiter would always write items in their own language to understand. Then, he/she would rewrite on a new paper for the chefs and other staff to understand. This system caused problems and resulted with guest complaint related to delayed and wrong food several times. This project aimed to develop a website for customers to a QR code to access the ordering system. This website was developed as a solution for those problems and continually improved the quality of the service.

The satisfaction survey by using questionnaire were collected from the 30 sample people. The findings found that about 60 % were female and 40% were male, with mostly age ranged 20 – 30 years (43.3%). It was found that the satisfaction of the website related to design, efficiency in use, benefits, and actual performance was at a high level, with mean score 4.22 (S.D. = 0.65).

Keywords:  Service Management, Breakfast Menu Order System, Website Development.


การพัฒนาระบบสั่งอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ | The Development of the Breakfast Menu Order System at The Westin Grande Sukhumvit Bangkok

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 137
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print