ระบบบริหารงานคลินิกเสริมความงาม

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบริหารงานคลินิกเสริมความงาม
Beauty Clinic Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจุฑามาศ  ปวงสุข, นางสาวปรางทิพย์  จันทองม่วง, นายธีรดนย์  ละเอียดอ่อน
Miss.Jutamas Puangsuk 5905000002, Miss Prangtip Janthongmuang 5905000006, Mr.Teeradon Laeadonn, 5905000014
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop KangKan
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

จุฑามาศ  ปวงสุข, ธีรดนย์  ละเอียดอ่อน และ ปรางทิพย์  จันทองม่วง. (2562). ระบบบริหารงานคลินิกเสริมความงาม. (ภาคนิพนธ์). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำภาคนิพนธ์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานคลินิกเสริมความงาม โดยคณะผู้จัดทำได้ใช้  Microsoft Visual Studio 2017 ในการพัฒนาโปรแกรม และใช้ Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจัดการฐานข้อมูลของระบบ ระบบบริหารงานคลินิกเสริมความงาม สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลยา ข้อมูลวัสดุ ข้อมูลการสั่งซื้อยา ข้อมูลการสั่งซื้อวัสดุ ข้อมูลการเบิกวัสดุ ข้อมูลนัดหมาย ข้อมูลรักษา โดยระบบสามารถจัดการคลังยาได้แบบเข้าก่อน-ออกก่อน นอกจากนี้ระบบยังสามารถจัดทำรายงานการรักษา  รายงานการนัดหมาย รายงานยาคงเหลือ รายงานวัสดุคงเหลือ รายงานการเบิก  เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: เข้าก่อน-ออกก่อน, คลินิกเสริมความงาม, ระบบบริหารงาน


Abstract

The purpose of the project was to develop Beauty Clinic Management System. The authors used Microsoft Visual Studio 2017 for program development and used Microsoft SQL Server 2008 R2 for the system database management. The system can be used for recording various types of data including employee data, customer data, material data, drug purchase data, material purchase data, material withdrawal data, appointment data and drug data by first in – first out method. In addition system created treatment reports, appointment reports, inventory drugs reports, inventory material report and withdrawal report to facilitate the business to be more efficient.

Keywords:  First in – First out , Beauty Clinic , Management System.


  ระบบบริหารงานคลินิกเสริมความงาม  | Beauty Clinic Management System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2379
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code