ไอศครีมคัสตาร์ดมะนาวแซลมอน

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ไอศครีมคัสตาร์ดมะนาวแซลมอน
Custard Lime Salmon Ice Cream
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศรันย์ภัทร ศรีวะวงค์
Ms. Saranphat  Sriwawong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร สอนกิจดี
Mr. Sunthorn  Sornkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ศรันย์ภัทร ศรีวะวงค์. (2561). ไอศครีมคัสตาร์ดมะนาวแซลมอน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากแผนกครัวที่ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร ผู้จัดทำพบว่ามีเศษของเนื้อปลาแซลมอนที่ติดก้างปลาเหลือทิ้งจำนวนมาก ผู้จัดทำได้คิดค้นเมนู    ไอศครีมคัสตาร์ดมะนาวแซลมอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางเลือกให้กับโรงแรมในการผลิต ไอศครีมคัสตาร์ดมะนาวแซลมอน และเพื่อนำวัตถุดิบที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์เมนูใหม่และลดต้นทุนการผลิตโดยได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจมา 30 ชุด โดยการประเมินนั้นสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00 อายุตั้งแต่ 20-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 80.00 และ แผนก ส่วนใหญ่เป็นพนักงานแผนกครัวและ แผนกแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จากการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ไอศครีมคัสตาร์ดมะนาวแซลมอน พบว่าคุณลักษณะด้านความสะอาด มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.90 คะแนน และด้านความแปลกใหม่  มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.07 คะแนน ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมาก  รองลงมาคือความสดใหม่  มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.07 คะแนน ด้านรสชาติ มีคะแนน  ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.20  คะแนน ด้านความสวยงาม  มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.47 คะแนน  และด้านเนื้อสัมผัส มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.40 คะแนน ซึ่งมีความพึงพอใจระดับปานกลาง

คำสำคัญ: ไอศครีม, คัสตาร์ด, มะนาว, แซลมอน, วัตถุดิบ, โรงแรม อีสติน แกรนด์


Abstract

The kitchen department operates the cooperative education project at the Eastin Grand Hotel Sathorn, the auther found that there were a lot of fish left, mainly salmon. The organizer invented a menu item named Custard Lime Salmon Ice Cream with the objective of creating alternatives for the hotel and to use the rest of the raw materials for benefit, create new menu items and reduce production costs. The auther distributed 30 satisfaction assessment forms, which could be summarized that most of the respon-dents were female, 60.00 percent, aged between 20-35 years, 80.00 percent, and most departments were employees in the kitchen and housekeeping section. 80.00 percent accounted from the product satisfaction assessment of Custard Lime Salmon Ice Cream. It was also found that the cleanliness characteristics had an average satisfaction score of 3.90 and novelty with an average satisfaction rating of 4.07 points, which is at a high level of satisfaction. Next was freshness with an average satisfaction score of 3.07 points, for taste, an average satisfaction score of 3.20 points, for beauty an average satisfaction score of 3.47 points, and texture with an average satisfaction score of 3.40, a moderate level of satisfaction.

Keywords:  Ice cream, custard, lime, salmon, raw material, Eastin Grand Hotel.


ไอศครีมคัสตาร์ดมะนาวแซลมอน / Custard Lime Salmon Ice Cream

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 363
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print