กล้วยฉาบ 3 รส (รสเมี่ยงคำ, รสน้ำจิ้มซีฟู้ด, รสซอสเผ็ดเกาหลี)

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กล้วยฉาบ 3 รส (รสเมี่ยงคำ, รสน้ำจิ้มซีฟู้ด, รสซอสเผ็ดเกาหลี)
Three-Flavored Banana Chips (Miang Kham, Spicy Seafood Sauce, Spicy Korean Sauce)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศิษฎีพงษ์ อัศวจินดา, นายพันธ์วริศ พันธ์สุโข, นายชนกานต์ กิจเกตุ
Mr. Sitsadeepong Asvajinda, Mr. Punvarit Punsuko, Mr. Chanakarn Kijket
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร สอนกิจดี
Mr. Suntorn Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ชนกานต์ กิจเกตุ. พันธ์วริศ พันธ์สุโข และ ศิษฎีพงษ์ อัศวจินดา. (2562). กล้วยฉาบ 3 รส (รสเมี่ยงคำ, รสน้ำจิ้มซีฟู้ด, รสซอสเผ็ดเกาหลี). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “กล้วยฉาบ 3 รส” (รสเมี่ยงคำ, รสน้ำจิ้มซีฟู้ด, รสซอสเผ็ดเกาหลี) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิคจากโรงแรมสวนสามพราน (Suan Sampran)ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2) เพื่อเป็นการลดปริมาณของวัตถุดิบที่เหลือทิ้ง และนำมาทำเป็นเมนูอาหารใหม่ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกล้วยฉาบ 3 รส โดยทำการประเมินความพึงพอใจจากพนักงานโรงแรมสวนสามพราน  จำนวน 32 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.75 มีอายุระหว่าง 20-40 ปี ร้อยละ 43.75และปฏิบัติงานในแผนกครัว เบเกอรี่ ร้อยละ  37.20 จากการสำรวบความพึงพอใจ พบว่า กล้วยฉาบรสเมี่ยงคำได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.69 คะแนน รองลงมา กล้วยฉาบรสเผ็ดเกาหลี มีคะแนนความพึงพอใจที่ 3.13 คะแนน  และรสน้ำจิ้มซีฟู้ดมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย  1.25 คะแนน ทั้งนี้ กล้วยฉาบรสเมี่ยงคำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าของสถานประกอบการได้

คำสำคัญ: กล้วยฉาบรสเมี่ยงคำ, กล้วยฉาบรสน้ำจิ้มซีฟู้ด, กล้วยฉาบรสซอสเผ็ดเกาหลี


Abstract

The objectives of this cooperative education project were 1) to use organic ingredients from Suan Sampran Hotel for maximum benefits, 2) to reduce the amount of wastes and use them to create new menu, and 3) to study consumers’ satisfaction on the new menue “Three-Flavored Banana Chips”. The sample was 32 employees at Suan Sampran Hotel. The authors asked them to evaluate their satisfaction with the new menu. Most of the sample were female (68.75%), 20-40 years old (43.75%), and worked in Kitchen & Bakery Department (37.20%). According to the satisfaction survey, it was found that the Miang Kham flavored banana chips gained the highest satisfaction scores with a mean of 4.69, followed by Spicy Korean Sauce with a mean of 3.13, and lastly Spicy Seafood Sauce with a mean of 1.25. The findings indicated that Miang Kham flavored banana chips could be practically produced for commercial purpose and being the hotel’s product.

Keywords:  Miang Kham flavored banana chips, Spicy Seafood flavored banana chips, Spicy Korean flavored banana chips.


กล้วยฉาบ 3 รส (รสเมี่ยงคำ, รสน้ำจิ้มซีฟู้ด, รสซอสเผ็ดเกาหลี) / Three-Flavored Banana Chips (Miang Kham, Spicy Seafood Sauce, Spicy Korean Sauce)

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 683
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print