สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เคล็ดลับลดพุง

Last modified: June 16, 2021
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เคล็ดลับลดพุง
Computer Assisted Instruction Trick for Reduces Fat
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชนทิตย์ เปรมปราศัย, นายศักดาเทพ สาระชาติ, นางสาวศุพัฒศจี ทองเกิด 
Mr. Chonathit  Premprasai, Mr. Sakdathep  Sarachat, Miss Suppasajee  Thongkoed
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภาสกร    ธนานันท์
Mr. Pasakorn  Thananan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

ชนทิตย์ เปรมปราศัย, ศักดาเทพ สาระชาติ และ ศุพัฒศจี ทองเกิด. (2562). สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เคล็ดลับลดพุง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

สื่อการเรียนการสอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วน และจะเน้นไปในเรื่องพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมน้ำหนัก เคล็ดลับลดพุงก่อให้เกิดการเรียนรู้ออกมาเป็นสื่อการ์ตูน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจบริหารวิธีคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน    เพื่อแนวทางในการนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้ชมสามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่น ทั้งเด็กในวัยการศึกษา หรือบุคคลอื่น ๆ ภาคนิพนธ์นี้พัฒนามาจากโปรแกรม  Adobe Flash Professional CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe After Effect CS6, Final Cut Pro10 และ Sound  Recorder 9.8.3 เพื่อสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ และเข้าใจในเรื่องเคล็ดลับลดพุง และวิธีปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคอ้วน ได้มากขึ้น

คำสำคัญ : โรคอ้วน, ลดความอ้วน, สื่อการเรียนการสอน


Abstract

The objective of this instructional media was to enhance people’s knowledge and understanding about the risk of obesity. This project also focused on behavioral changes in weight control, tricks for reducing fat, leading to learning through a cartoon medium in order to create motivation and to manage the thinking step by step. The results could be applied as guidelines in daily life. The audience can disseminate knowledge to others, including children or other people. This project developed the instructional media based on Adobe Flash Professional CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe After Effects CS6, Final Cut Pro 10 and Sound Recorder 9.83 to create the animations. This project helps users to understand about tricks for reducing fat and methods of reduce the risk to obesity.

Keywords: Obesity, Diet, Instructional media.


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เคล็ดลับลดพุง | Computer Assisted Instruction Trick for Reduces Fat

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 915
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print