การจัดทำภาพประกอบคอนเทนท์ สื่อออนไลน์และวีดีทัศน์ลงสื่อออนไลน์เพื่อการโฆษณาให้กับศิลปิน GMM GOLD บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำภาพประกอบคอนเทนท์ สื่อออนไลน์และวีดีทัศน์ลงสื่อออนไลน์เพื่อการโฆษณาให้กับศิลปิน GMM GOLD บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
Creating Online Content and Video Illustration Content  for Online Advertisement Media of GMM GOLD,  GMM Grammy Plc Artists
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว แพรพลอย ปานดวง
Miss Pareploy Pandoneg
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ปัญจเวช บุญรอด
Mr. Panjavej Boon Rawd
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

แพรพลอย ปานดวง. (2561). การจัดทำภาพประกอบคอนเทนท์ สื่อออนไลน์และวีดีทัศน์ลงสื่อออนไลน์เพื่อการโฆษณาให้กับศิลปิน GMM GOLD บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรในการปฏิบัติงานรายงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม โครงงานการจัดทำคอนเทนท์ ภาพประกอบ  สื่อออนไลน์ และวีดีทัศน์ให้กับศิลปิน แกรมมี่ โกล์ด เพื่อโปรโมทลงในสื่ออนไลน์ ของบริษัท แกรมมี่ โกล์ด ในเครือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทำงานต่างๆในการออกแบบ ปรับแต่งภาพ และตัดต่อวิดีโอ ลงสื่อออนไลน์ จากมืออาชีพ ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตำแหน่ง ครีเอทีพ โดยการออกแบบ ปรับแต่งภาพ และตัดต่อวิดีโอ ลงสื่ออนไลน์ ให้กับศิลปินแกรมมี่ โกล์ด

ผลจากการศึกษาและปฏิบัติงานทำให้ผู้จัดทำมีประสบการณ์จากการทำงานจริงได้รับ ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ทั้งในด้านกระบวนการคิด การวิเคระห์ รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการจัดสรรเวลาเพื่อให้งานที่มอบหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู้การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ : เอดิเตอร์, สื่อ, ปรับแต่ง, ตัดต่อ, ออนไลน์


Abstract

This cooperative report is a part of curriculum in academic year 2018, undergraduate studies at Siam University. This report is about creating content, illustrations, online media and video for Grammy Gold artists in order to promote the online advertising of Grammy Gold Company, affiliated with GMM Grammy Public Company Limited. The purpose of this project is was to study the working process of designing, editing images and videos from the professionals. The student was assigned to work as a creative  designer which her duties were to design, edit image and video for the company’s online advertising.

The researcher had gained work experiences, new knowledge, new techniques in analysis process and how to solve unavoidable issues. Including working as a teamwork and time management which will help the student ready for the real working situation.

Keywords: Editor, Media, Customization, Editing, Online.


การจัดทำภาพประกอบคอนเทนท์ สื่อออนไลน์และวีดีทัศน์ลงสื่อออนไลน์เพื่อการโฆษณาให้กับศิลปิน GMM GOLD บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) | Creating Online Content and Video Illustration Content  for Online Advertisement Media of GMM GOLD,  GMM Grammy Plc Artists

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 471
Previous: แอนิเมชันอินโฟกราฟิกเรื่อง Understanding & Saving Energy
Next: สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เคล็ดลับลดพุง
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print