ระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์การช่าง

Last modified: June 16, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์การช่าง
Construction Equipment Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธาทิพย์ ทองสุข, นางสาวอรทัย พิมพ์ผึ้ง, นางสาวจิตราภรณ์ ทองกล่ำ 
Acting Sub.Lt. Sutatip Thongsuk,Miss Orathai Pimihung,Miss Jitraporn thongklum
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศรัญธร มั่งมี
Miss Saranthon  Maungmee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2562
2029

การอ้างอิง/citation

สุธาทิพย์ ทองสุข, อรทัย พิมพ์ผึ้ง และ จิตราภรณ์ ทองกล่ำ. (2562). ระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์การช่าง. กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบบริหารร้านขายอุปกรณ์การช่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการร้านขายอุปกรณ์การช่างอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ระบบโดยสามารถออกรายงานสินค้าคงเหลือ รายงานการสั่งซื้อ รายงานการขาย และรายงานสินค้าชำรุด การพัฒนาระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์การช่าง คณะผู้จัดทำใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการเขียนคำสั่ง และใช้ Microsoft SQL Server 2012 ในการจัดการฐานข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลการสั่งซื้อ เป็นต้น ซึ่งสามารถลดปัญหาการสูญหายของข้อมูลได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ: การขายอุปกรณ์, การสั่งซื้อ, อุปกรณ์การช่าง


Abstract

The objectives of developing Construction Equipment Management System were to create an effective management system. This system allowed users to work more smoothly and conveniently. Additionally, the system was coded to be able to generate various reports for the users such as purchase order summary reports, order summary reports, and products remaining reports. To develop this system, developers use Microsoft Visual Studio 2010 to code and Microsoft SQL Server 2012 to manage database and store various data such as product information, ordering information and purchasing information. Also, the system helped with data lose problem as well.

Keywords: Product selling, Purchase order, Construction Equipment.


ระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์การช่าง | Construction Equipment Management System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1290
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print