แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หัวใจบอบบาง

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หัวใจบอบบาง
2D Animation: Crazy Fall Heart
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเบญจพร อ่อนละมูล, นายอนันตชิน ปะพะลา, นางสาวกฤติญา กุลฉัตรดิลก
Miss Benjaporn Onlamul, Mr. Anantachin Paphala, Miss Kittiya kulachatdilok
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ทศพร เทียนศรี
Miss Thossaphorn Tiensri
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

เบญจพร อ่อนละมูล, อนันตชิน ปะพะลา และ กฤติญา กุลฉัตรดิลก. (2562). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หัวใจบอบบาง. กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอนิเมชันสำหรับเผยแพร่ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาจากการใช้สื่อออนไลน์ ดังนั้นแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง “หัวใจที่บอบบาง” จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Adobe illustrator. ในการวาดลายเส้นตัวละครและฉากต่าง ๆ และใช้ Adobe After Effect. เข้ามาช่วยในส่วนของเรื่อง ภาพและเคลื่อนไหวของตัวละคร อีกทั้งยังใช้ Adobe Audition. เข้ามาจัดการเรื่องของเสียงพากย์และเสียงดนตรี  โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนเหตุการณ์ที่พบเจอในสังคมปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการป้องกันและวิธีการแก้ไขปัญหาของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเมื่อได้รับชมแล้วทำให้ได้รับข้อคิดต่าง ๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำสำคัญ: ป้องกัน, ปัญหาครอบครัว, สื่อออนไลน์


Abstract

The purpose of this term project is to create animation for dissemination the awareness on problems from using online media. Consequently, the 2D animation entitled “Crazy Fall Heart” was developed using Adobe illustrator. for drawing lines, characters, and scenes. Adobe After Effect. was employed to develop the story, images and animation of the characters.  Adobe Audition. was used to manage audio, narration and music. The content states the impacts of social online together with the existing incidents in the current society.  These act as guidelines to prevent and solve the problems for teenagers. After the animation is viewed, it is expected that ideas and thoughts could have been drawn for adoption in daily life.

Keyword: Family issues, Online media, Prevention.


แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หัวใจบอบบาง | 2D Animation: Crazy Fall Heart

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1714
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print