การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าโสโครก ท่อระบายน้าทิ้งและท่ออากาศ: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว)

Last modified: January 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าโสโครก ท่อระบายน้าทิ้งและท่ออากาศ: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว)
Cost Reduction in the Installation for Soil Waste and Vent Pipes Systems The Case Study of Sindhorn Village Project (AP-W)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายรัตนชัย จาตุรนตกุล
Mr. Rattanachai Jaturontaku
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

รัตนชัย จาตุรนตกุล. (2560). การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าโสโครก ท่อระบายน้าทิ้งและท่ออากาศ: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการนำเสนอการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเปรียบเทียบและลดค่าใช้จ่ายของท่อน้ำโสโครก ท่อระบายน้ำทิ้ง และท่ออากาศ และที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการสินธรวิลเลจ แบบห้องตัวอย่างจำนวน 2 ห้อง ซึ่งจะแสดงขั้นตอนการเปรียบเทียบและการลดวัสดุของท่อน้ำโสโครก ท่อระบายน้ำทิ้ง และท่ออากาศ ซึ่งวัสดุที่จะใช้เป็นประเภทท่อเหล็กหล่อ มาตรฐาน ASTM A234 และท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ในปัจจุบันการติดตั้งท่อน้ำโสโครก ท่อระบายน้ำทิ้ง และท่ออากาศ ยังมีปัญหาในการออกแบบขนาดและข้อต่อที่ยังไม่สามารถลดวัสดุได้ ซึ่งยังไม่มีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเพื่อการแก้ไขปัญหาสำหรับการลดวัสดุท่อน้ำโสโครก ท่อระบายน้ำทิ้ง และท่ออากาศนั้น นักศึกษาสหกิจจึงเล็งเห็นความสำคัญของการลดค่าใช้จ่ายในระบบ ท่อน้ำโสโครก ท่อระบายน้ำทิ้ง และท่ออากาศ โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบและถอดวัสดุของห้อง ห้องพรีเมียร์ 2 และ จูเนียร์สูท 2 เพื่อนำแบบมาเปรียบเทียบและใช้ในการลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการถอดปริมาณวัสดุต่างๆ ของท่อด้วยคนนั้นทำให้ช้าต่อการดำเนินงานและยังมีเปอร์เซ็นต์ในการผิดพลาดได้มากกว่าการถอดปริมาณของวัสดุท่อต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมจึงทำให้สะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงานต่างๆได้ จากผลที่ได้ก่อนการปรับปรุงการลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้งของห้อง พรีเมียร์ 2 เป็นจำนวนเงิน 17,327 บาท/ห้อง ทั้งโครงการเป็นจำนวน 35 ห้อง และห้อง จูเนียร์สูท 2 เป็นจำนวนเงิน 15,667 บาท/ห้อง ทั้งโครงการเป็นจำนวน 29 ห้อง ซึ่งทั้ง 2 แบบรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมดก่อนปรับปรุง 1,060,778 บาท/โครงการ และหลังการปรับปรุง การลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้งของห้อง พรีเมียร์ 2 เป็นจำนวนเงิน 16,027 บาท/ห้อง และห้อง จูเนียร์สูท 2 เป็นจำนวนเงิน 13,850 บาท/ห้อง ซึ่งทั้ง 2 แบบรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหลังปรับปรุง 962,595 บาท/โครงการ และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งหมด 9.3 เปอร์เซ็นต์ในการลดค่าใช้จ่ายของห้อง พรีเมียร์ 2 และ จูเนียร์สูท 2

คำสำคัญ: การลดค่าใช้จ่าย,  การติดตั้ง, ท่อน้ำโสโครกท่อระบายน้ำทิ้งและท่ออากาศ


Abstract

This project aimed to present applications of software packages to compare and reduce the costs related to soil waste and vent pipes in Sindhorn Village project. The sample was 2 room models and the steps of comparing and reducing materials used in sewage, drainage, and air pipes were showed. Required materials were ASTM A234 standard cast iron pipe and 8.5 grade PVC pipe. Presently, for installing sewage, drainage, and air pipes, the problems found were the design of size and joints with failure to reduce the amount of materials required, and failure to solve the problems correctly. To solve the problems, the author has seen the importance of reducing costs in sewage, drainage, and air piping systems by using a software package for drawing and removing materials of the Premier 2 and Junior Suite 2 rooms in order to compare costs and to reduce costs. Manual-based material removal took a long time and led to higher errors, compared to the software package application that facilitates the task.

The results showed as follows before the improvement: 1. the reduction in the total cost of installing the Premier 2 room was 17,327 baht/room. The whole project contains 35 rooms; 2. the reduction in the total cost of installing Junior Suite 2 was 15,667 baht / room. The whole project contains 29 rooms. By considering the two-room models, total cost reduction was 1,060,778 baht/project. After improvement, the reduction in the total cost of installing the Premier 2 room was 16,027 baht/room and Junior Suite 2 room was 13,850 baht/room. By considering two-room models after improvement, total cost reduction was 962,595 baht/project, accounting for 9.3 percent in cost reduction of The Premier 2 and Junior Suite 2 room.

Keywords: Cost Reduction, Installation, Soil Waste, Vent pipes.


การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าโสโครก ท่อระบายน้าทิ้งและท่ออากาศ: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว) / Cost Reduction in the Installation for Soil Waste and Vent Pipes Systems The Case Study of Sindhorn Village Project (AP-W)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 178
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code