ขั้นตอนการผลิตภาพเคลื่อนไหวสำหรับโฆษณางานเซาท์เทิร์น มาร์เก็ต เอ็กซ์โป 2019 โดย บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ แองเจิล เมจิค

Last modified: January 16, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการผลิตภาพเคลื่อนไหวสำหรับโฆษณางานเซาท์เทิร์น มาร์เก็ต เอ็กซ์โป 2019 โดย บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ แองเจิล เมจิค
The Production of Motion Graphic as an Advertisement for Southern Market Expo 2019 By Angel Magic Partnership
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวทิวาพัฒน์ วากสิณ
Ms. Thiwaphut Wagazin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr. Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ทิวาพัฒน์ วากสิณ. (2561). ขั้นตอนการผลิตภาพเคลื่อนไหวสำหรับโฆษณางานเซาท์เทิร์น มาร์เก็ต เอ็กซ์โป 2019 โดย บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ แองเจิล เมจิค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง “การผลิตภาพเคลื่อนไหวสำหรับโฆษณางานเซาท์เทิร์น มาร์เก็ต เอ็กซ์โป 2019” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำภาพเคลื่อนไหว ประกอบวิดีโอโฆษณา โดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมงาน ทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานที่ได้รับจากสถานประกอบการ รวบรวมข้อมูลและสื่อสำหรับใช้เป็นตัวอย่างในการทำงาน
2. ขั้นตอนการผลิต สร้างภาพเคลื่อนไหวตามที่ได้กำหนดไว้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ขั้นตอนหลังการผลิต ส่งผลงานเพื่อตรวจสอบ แก้ไขจนแล้วเสร็จ และนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และผ่านทางโฆษณาทางโทรทัศน์
ผลจากการจัดทำโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดทำได้รับประสบการณ์ และการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการทำงานอย่างเป็นระบบ และผลงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในช่องทางที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ

คำสำคัญ: ภาพเคลื่อนไหว, งานโฆษณา, ห้างหุ้นส่วนสามัญ แองเจิล เมจิค


Abstract

This report was part of a co-operative project “The Production of Motion Graphics as Advertisement for Southern Market Expo 2019, by Angel Magic Partnership”. The purpose of this project was to learn how to produce motion graphics as part of an advertisement.
The productions of motion graphics divided into 3 steps: 1. Pre-production process is the clarification of content assigned by the company; 2. Production process is the production of motion graphics as planned; 3. Post-production process is the verification of work, revision and publication.
From the results of this study, I have obtained real work life experience, improved creativity, systematic working, and the work was successfully published as planned.

Keywords: Motion Graphics, Advertisement, Angel Magic.


ขั้นตอนการผลิตภาพเคลื่อนไหวสำหรับโฆษณางานเซาท์เทิร์น มาร์เก็ต เอ็กซ์โป 2019 โดย บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ แองเจิล เมจิค  / The Production of Motion Graphic as an Advertisement for Southern Market Expo 2019 By Angel Magic Partnership

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 139
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code