เจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้น้ำสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมนารายณ์

Last modified: February 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้น้ำสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมนารายณ์
Waterless Thai Herbal Hand Cleanser for Guests at Narai Hotel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปลายฟ้า  ปัญญาสัมฤทธิ์
Ms. Plaifah Punyasumrit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ปลายฟ้า  ปัญญาสัมฤทธิ์. (2561). เจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้น้ำสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมนารายณ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแผนก FRONT OFFICE (แผนกต้อนรับส่วนหน้า) ของโรงแรมนารายณ์ (สีลม)  ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้น้ำ 1. เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้น้ำ 2. เพื่อจัดทำเจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้น้ำ ผู้จัดทำได้ทำการทดลอง2สูตร ผลการทดลองพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 15 คนซึ่งเป็นพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า ของโรงแรมนารายณ์ (สีลม) ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของ ความสะดวกในการนำไปใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 และนอกจากนี้ยังพบว่า การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีค่าเฉลี่ย 4.60 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด และ ด้านประสิทธิภาพในการทำความสะอาด มีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านความประหยัดและคุ้มค่าของวัตถุดิบที่นำมาใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และ นอกจากนี้ ในเรื่องของกลิ่นเจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้น้ำ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เช่นเดียวกันกับ ด้านสีสันความสวยงามของเจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้น้ำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก จากการที่ได้กล่าวมา ได้เรียงลำดับความพึงพอใจมากที่สุด – น้อยที่สุด ตามลำดับ

คำสำคัญ: เจลล้างมือ, สมุนไพรไทย, ไม่ใช้น้ำ


Abstract

After attending the cooperative education at the Front Office of Narai Hotel (Silom), the author studied information about the method of making waterless Thai herbal hand cleanser. The objectives of this study were: 1) to study and research information about waterless Thai herbal hand cleanser; and 2) to make waterless Thai herbal hand cleanser. The author tested two formulas. The experimental results indicated that of 15 respondents (front office staff of Narai Hotel,Silom), most had the highest level of satisfaction with the developed waterless Thai herbal hand cleanser in terms of convenience with a mean of 4.60. Moreover, the satisfaction with the practical application was at the highest level with a mean of 4.60. The satisfaction with the cleaning efficiency was at the high level with a mean of 4.40. The satisfaction with the cost-effectiveness and value for money of raw materials was at the high level with a mean of 4.40. In addition, the satisfaction with the aspect of smell, color, and beautiful were at the high level with an equal mean of 4.13. Aspects mentioned earlier were ranked based on the highest to lowest level of satisfaction

Keywords:  Hand cleanser, Thai herb, Waterless.


เจลล้างมือสมุนไพรไทยแบบไม่ใช้น้ำสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมนารายณ์ / Waterless Thai Herbal Hand Cleanser for Guests at Narai Hotel

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 286
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print