การออกแบบและการพัฒนาบัตรพนักงานของโรงแรมคาเพลล่า

Last modified: February 28, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและการพัฒนาบัตรพนักงานของโรงแรมคาเพลล่า
Development and Design an Employee Card for Capella Hotel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย สุรดิษ ต่อสุทธิ์กนก
Mr. Suradit Torsutkanok
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. สมพร ปานยินดี
Dr. Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

สุรดิษ ต่อสุทธิ์กนก. (2563). การออกแบบและการพัฒนาบัตรพนักงานของโรงแรมคาเพลล่า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อให้พนักงานมีบัตรไว้สำหรับบันทึกเวลาเข้าออกงาน 2) เพื่อให้บัตรสามารถเก็บข้อมูลของพนักงานในโรงแรม 3) เพื่อทำให้แผนกทรัพยากรมนุษย์สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น 4) เพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของโรงแรมมีมาตรฐานแบบลักซ์ชูรี่

ปัญหาเกิดจากการสแกนลายนิ้วมือเพื่อการเข้าออกงานแบบเดิมมีปัญหา ดังนั้นจึงมีการออกแบบบัตรพนักงานโดยใช้บัตรไมโครชิพ โดยมีขั้นตอนในการออกแบบคือ 1) ร่างออกแบบบัตร 2) เสนอผู้บริหาร 3) ปรังปรุงแก้ไข 4) นำไปทดลองใช้หลังจากออกแบบเสร็จแล้วนำไปให้พนักงานใช้ พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจ สะท้อนภาพลักษณ์ของโรงแรมที่มีมาตรฐานลักซ์ชูรี่ บัตรสามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน

คำสำคัญ : พัฒนาและออกแบบบัตรพนักงาน, บัตรพนักงาน, มาตรฐานแบบลักซูรี่


Abstract

The objectives of this study were: 1) To allow employees to use a card for clock in and clock out; 2) To save or record employee’s information; 3) To provide human resource department more efficiency. 4) To create a luxury standard and good reputation of the hotel. Due to issues with previous scanning of employee’s card, the hotel created a microchip card to solve the problem. By creating this new microchip card, there were several steps to follow: 1) Draft an outline of the card; 2) Present the draft to the board of directors; 3) Review and revise; 4) Test the card. After employees tested and used this card, they were all satisfied with it, which can reflect the luxury standard of the hotel.

Keywords: Microchip, Employee card, Luxury standard.


Related by Advisor:

การออกแบบและการพัฒนาบัตรพนักงานของ โรงแรมคาเพลล่า Development and Design an Employee Card for Capella Hotel

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 269
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code