การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกล้องวงจรปิดของบริษัท S.A.I Technology Services จำกัด

Last modified: June 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกล้องวงจรปิดของบริษัท S.A.I Technology Services จำกัด
Forms Development for CCTV’s Error Detection of SAI Technology Services.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐกิตติ์ บุญอนุวัฒน์, นายอภิชา ศตตุลานนท์
Mr. Nutthakit Boonanuwut, Mr. Aphicha Satatulanon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สมพร ปานยินดี
Dr. Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐกิตติ์ บุญอนุวัฒน์ และอภิชา ศตตุลานนท์. (2561). การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกล้องวงจรปิดของบริษัท S.A.I Technology Services จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้  1)เพื่อพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกล้องวงจรปิด  2)เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขย้อนหลังได้  3) เพื่อให้การจดบันทึกข้อมูลมีความเป็นระเบียบ โดยปัญหาเกิดจากไม่มีแบบบันทึกข้อมูลปัญหาของลูกค้า ทำให้การบันทึกไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลสำคัญ  ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ดังนั้นจึงจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกล้องวงจรปิด  หลังจากใช้แบบฟอร์มนี้แล้ว พบว่า การบันทึกข้อมูลปัญหาจากลูกค้ามีความถูกต้อง ช่วยแก้ไขปัญหาลูกคค้าได้ตรงกับความต้องการ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

คำสำคัญ: แบบบันทึกปัญหาของกล้องวงจรปิด, บริษัท S.A.I Technology Services จำกัด.


Abstract

The objectives of this study were:1) For form development of CCTV’s monitoring;2) to verify information on the revised retroactively; 3) to make organized information because the problems are lack of customer records, incomplete recording, and lack of important information. This caused delays for solving customers’ problems, so we created a CCTV’s error detection form and found out that using this form to record customers’ problem were correct in solving the problems of customers and meeting their requirements resulting in satisfaction from the customer.

Keywords: error detection form CCTV, SAI Technology Services, error detection form


  การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกล้องวงจรปิดของบริษัท S.A.I Technology Services จำกัด | Forms Development for CCTV’s Error Detection of SAI Technology Services.  

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 592
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code