การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของฝ่าย Admin ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน

Last modified: May 20, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของฝ่าย Admin ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน
Development of a Document Storage System of Administration Department of Siam Makro Public Company Limited, Bang Bon Branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย โสภณ  มีฟัก
Mr. Sophon  Meefak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์โสภิดา ทะสังขา
Miss Sopida  Tasangkha
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

โสภณ  มีฟัก. (2561). การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของฝ่าย Admin ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สยามแม็คโคร  จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ให้บริการเป็นธุรกิจค้าส่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภค แบบชำระเงินสดและบริการตัวเอง

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ คือ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายแอดมินให้มีระบบระเบียบต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น

จากการที่ผู้จัดทำได้ทำการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายแอดมิน บริษัท สยามแม็คโคร กำจัด มหาชน สาขาบางบอน ทำให้เกิดประโยชน์และผลดี กล่าวคือ1. เอกสารในฝ่ายต่าง ๆ ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  มีการจัดเรียงเอกสารเข้าตามหมวดหมู่  มีการจัดเรียงเข้าชั้นอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบยิ่งขึ้น 2. การจัดเก็บและการค้นหาเอกสารทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 3. สะดวกรวดเร็วในการค้นหาใช้งานและการตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่าง ๆ 4. เอกสารมีการจัดเก็บและจัดเรียงได้อย่างถูกต้อง ทำให้ลดความผิดพลาดในการจัดเก็บและการสูญหายของเอกสาร

คำสำคัญ: การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร, ฝ่ายแอดมิน, สยามแม็คโคร


Abstract

Siam Makro Public Company Limited, Bang Bon Branch is a leading food retail shopping mall. The main mission of the company is to run and serve as a self-service consuming goods shopping center with cash as a mean of payment.

The purpose of this study was to develop more organized and easy-to-search document storage of Administration Department of Siam Makro Public Company Limited, Bang Bon Branch.

The results indicated that the developed document storage system provided positive outcomes and benefits: 1. Documents stored in more organized manner that was sorted by a group of functions; 2. It became easier and more convenient to search and store documents; 3. Searching and inspection document was faster and more convenient; 4. Documents could be stored and arranged accurately reducing a chance of make a mistaking when storing and loss of documents.

Keywords:  Development of document storage, Admin Department, Siam Makro.


การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของฝ่าย Admin ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน|Development of a Document Storage System of Administration Department of Siam Makro Public Company Limited, Bang Bon Branch

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1318
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code