ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวานร้านอาฟเตอร์ยูในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Last modified: March 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวานร้านอาฟเตอร์ยูในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Consumer’s Buying Decisions of Dessert Café, After You in Pathumwan, Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางณัฐพร โชติธนพัฒน์
Mrs. Nattaporn Chotthiniphat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

ณัฐพร โชติธนพัฒน์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวานร้านอาฟเตอร์ยูในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสํารวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เลือกซื้อขนมหวานของร้านอาฟเตอร์ยูในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้อขนมหวานของร้านอาฟเตอร์ยูในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และ (3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจ ในการเลือกซื้ออาการหวานของร้านอาฟเตอร์ยูในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ซื้อขนมหวานของร้านอาฟเตอร์ยูในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีสถานภาพ โสด ประกอบอาชีพ ทํางานบริษัทเอกชน/รับจ้าง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และ กลุ่มตัวอย่างนิยมบริโภคของหวานประเภท บิงซู มากที่สุด ซื้อขนมหวาน ด้วยเหตุผล คือ รสชาติ มีความถี่ในการบริโภคขนมหวาน เดือนละ 1-2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อขนม หวานเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 101-200 ผู้บริโภคเลือกซื้อขนมหวานเป็นประจําเพื่อบริโภคเอง การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการซื้อขนมหวานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาการหวานของร้าน อาฟเตอร์ ยู ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ: การตัดสินใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, ร้านอาฟเตอร์ยู


Abstract

The purposes of this study were: 1) to explore the personal factors of dessert. café, After You, Pathum Wan Bangkok; 2) to study behavior of buying decisions of dessert café, After You, Pathum Wan Bangkok ; 3) to study decisions of dessert café, After You, Pathum Wan Bangkok. Sampling consisted of 400 consumers by random purposive sampling. The data collection tools were questionnaires. Statistics analyze were descriptive statistic and hypothesis testing by Chi-square.

The research found that: The most samples were female, age 20-30 years old, single, worked at private company, undergraduate, income over 30,000 Baht. The most dessert was bing-su, and the reasons buying the dessert was the flavor. The frequency of dessert consumption was 1-2 times per month. The expense of buying dessert was 101-200 Baht per time. The hypothesis testing found that the personal factors and buying dessert behavior related to decisions of dessert café, After You, Pathum Wan Bangkok.

Keywords: decisions, Marketing Mix, After You.


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวานร้านอาฟเตอร์ยูในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | Factors Affecting Consumer’s Buying Decisions of Dessert Café, After You in Pathumwan, Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวานร้านอาฟเตอร์ยูในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1058
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code