ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น

Last modified: March 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น
Factors Affecting Efficiency Transportation Performance of First Express Southern Partnership Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศุภิสรา คงศิริสมบัติ
Miss Supisara Kongsirisombat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

ศุภิสรา คงศิริสมบัติ. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น 2) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น และ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น จำนวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square)

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 20 – 30 ปีตามลำดับ ใช้บริการขนส่งเสื้อผ้า ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่คิดว่าประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น อยู่ในระดับดี ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น

คำสำคัญ: คุณภาพการให้บริการขนส่ง, ประสิทธิภาพการขนส่ง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น


Abstract

The objectives of this research were: 1) to explore the personal factors of customers at First Express Southern partnership limited; 2) to study the quality that affect efficiency transportation performance of First Express Southern partnership limited; and 3) to study efficiency transportation performance of First Express Southern partnership limited. The sample group was 400 people with purposive sampling and using a questionnaire as a research tool. The statistics used in the research were percentage, mean and standard deviation and the hypothesis testing used Chi-square statistics.

The results of the study showed that the most customers were female, general public, aged between 20 – 30 years, used the service for transport cloths and hold bachelor’s degree. Most of customers gave opinions that the efficiency transportation performance of First Express Southern partnership limited is in high level. In addition, the researcher found that hypothesis testing revealed that the personal factors of transportation were not related to efficiency transportation performance of First Express Southern partnership limited but the quality factors of transportation were related to efficiency transportation performance of First Express Southern partnership limited.

Keywords: Quality of transportation, Efficiency transportation performance, First Express Southern partnership limited.


ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น | Factors Affecting Efficiency Transportation Performance of First Express Southern Partnership Limited

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2062
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code