พัฒนาระบบประสานงานทัวร์

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พัฒนาระบบประสานงานทัวร์
Process Development for Tour Coordinator
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนันทิยา นิตตะโย
Ms. Nanthiya  Nittayo
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr.Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

นันทิยา นิตตะโย. (2561). พัฒนาระบบประสานงานทัวร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Nittayo N. (2018). Process development for tour coordinator. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษากับทาง โรงแรมดี วารี จอมเทียน  บีช พัทยา   เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีการบริการในด้านห้องพักรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงานสหกิจครั้งนี้ ผู้จัดทำได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแผนกต้อนรับ (Guest Service Agent ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) ทำให้ผู้จัดทำได้ทราบว่าการลงทะเบียนของนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ (Group Tour) เมื่อเข้ามาลงทะเบียนเข้าพักพร้อมกันทำให้การลงทะเบียนล่าช้า ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้จัดทำหัวข้อพัฒนาระบบประสานงานทัวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประสานงานทัวร์และพัฒนาระบบประสานงานทัวร์ของพนักงานบริการส่วนหน้าจัดทำและรวบรวมงานที่เกี่ยวกับระบบ ADS HOTEL SYSTEM

ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์จากพนักงานที่ปฏิบัติงานส่วนหน้าทั้งหมด 10 คนโดย ร้อยละ 40 ให้ความเห็นว่า ช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับพอใช้  ร้อยละ 30 ให้ความเห็นว่ายังคงต้องปรับปรุงด้านเนื้อหาให้ครอบคลุมมากขึ้น  ร้อยละ 30 ให้ความเห็นว่า ช่วยให้การลงทะเบียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับดี

คำสำคัญ: พนักงานต้อนรับ, การลงทะเบียนเข้าพัก, พัฒนาระบบประสานงานทัวร์


Abstract

The student joined Cooperative Education program at D Varee Jomtien Beach Pattaya Hotel. The hotel is a 4-star hotel and provides accommodation with various amenities. At the hotel, the student was in the position of Guest Service Agent (GSA) in the Front Office Department. Thus, the student had discovered that the registration process for group tours was very slow and inefficient.  As a result, the project titled ‘Process Development for Tour Coordinator’ had been proposed with the objectives for studying the registration process of group tours and enhancing efficiency of the registration process of group tours by applying ADS HOTEL SYSTEM.

The results of the satisfaction level towards the project gathered from the interview with 10 staff in Front Office Department were as follows: 40 percent of the respondents mentioned that the project was somewhat effective; 30 percent of the respondents mentioned that the project needed to be improved by adding more comprehensive information; and 30 percent of the respondents mentioned that the project was well effective.

Keywords:  Guest Service Agent, Registration, Process Development for Tour Coordinator.


พัฒนาระบบประสานงานทัวร์ / Process Development for Tour Coordinator

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 279
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print