การรับรู้ของพนักงานต่อการอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

Last modified: June 24, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การรับรู้ของพนักงานต่อการอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
Perception of Employees Toward Safety Officer Curriculum for Supervisory Level
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว อรพรรณ สำราญอ่อง
Ms. Orapan  Sumranong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง|Citation

อรพรรณ สำราญอ่อง. (2561). การรับรู้ของพนักงานต่อการอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sumranong O. (2018). Perception of employees toward safety officer curriculum for supervisory level. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานในโครงงานสหกิจศึกษาและศึกษาโครงงานเรื่องการรับรู้ของพนักงานต่อการอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยมีจุดประสงค์  1) เพื่อศึกษาข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 2) เพื่อทราบถึงการรับรู้ของพนักงานต่อการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในการทำงานทุกประเภทนั้นสามารถเกิดความเสี่ยงต่อการทำงานขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วนั้นย่อมส่งผลเสียหลายด้านโดยเฉพาะ อย่างยิ่งผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บด้านร่างกายและส่งผลกระทบถึงจิตใจตลอดจนผลกระทบต่อองค์กรหลายด้าน

ประโยชน์จากการศึกษาจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขและการป้องกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น ผลการวิเคราะห์โครงงานพบว่าหัวหน้างานส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวความปลอดภัย และมีใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง จากการตอบแบบสอบถาม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.15 และอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

คำสำคัญ: การรับรู้, การอบรม, หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย


Abstract

The researcher joined cooperative education program and studied the project titled “Perception of Employees Toward Safety Officer Curriculum for Supervisory Level.” The project aimed: 1) to study the information about safety of staff in supervisory levels at the work place; 2) to understand the perception of the participants towards the training named “Safety Officer Curriculum for Supervisory Level.” Many accidents can occur depending on the type of work, nevertheless, accidents have various negative effects, ranking from physical to psychological injuries, which at the end, impacts the productive level of the organization.

Therefore, the benefits received from this project could be used as guidelines for further effective change and protection for safety purposes at work place.  The results of the project showed that the respondents acquired knowledge about safety and know how to use the safety devices correctly. The overall level of satisfaction towards this training was 4.15. Thus, the respondents were very satisfied with the training.

Keywords:  perception, training, safety officer curriculum.


การรับรู้ของพนักงานต่อการอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน / Perception of Employees Toward Safety Officer Curriculum for Supervisory Level

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 152
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print