ปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
Calendar and Travel Guide of Samut Sakhon Province In the Form of an E-Book
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกมณชนก วรรณรังษี, นางสาวจิราภรณ์ กันยาทอง
Miss Kamonchanok Wannarangsee, Miss Jirapon Kanyathong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.กฤป จุระกะนิตย์
Krip Jurakanit Ph.D.
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

กมณชนก วรรณรังษี และ จิราภรณ์ กันยาทอง. (2562). ปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่นำมาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, กิจกรรม, ประเพณี และข่าวสารต่างๆ ตลอดจนมีการประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและให้ข้อมูลที่น่าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ จากข้อมูลเหล่านี้จึงทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งการให้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวจะมีการนำเสนอในรูปแบบของแผ่นพับ หรือหนังสือ ซึ่งทำจากกระดาษย่อมทำให้เกิดความสิ้นเปลือง

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ซึ่งเป็นหนังสือที่สามารถอ่านข้อมูลผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ จึงนำมาจัดทำเป็นโครงงาน “ปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)” โดยการนำนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ที่นำเสนอผ่านทาง (E-Book) ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการผลิตจากเดิมที่มีการใช้กระดาษที่มีต้นทุนสูง ซึ่งมาช่วยในการพัฒนาต่อยอดให้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครเพื่อนำไปใช้ประชาสัมพันธ์และเป็นคู่มือการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป

คำสำคัญ: คู่มือการท่องเที่ยว, สมุทรสาคร, E-Book


Abstract

The Office of Tourism and Sports in Samut Sakhon Province is an agency that works to promote and develop existing tourist attractions to be further expanded and more effective. These included public relations recommended tourist attractions, activities, traditions and news, as well as coordination to help tourists and provide interesting information via the website. Using this information, the tourists would be interested in visiting many tourist attractions. Consequently, the promotional activities and the information of tourist attractions will be presented in the form of brochures or paper books, which would increase the use of papers and therefore, would create redundancy and waste.

The organizers foresaw the importance of an E-Book, which would be efficient to read information from via a computer screen or a smartphone. Therefore, it brought the organizers together to create the project “Calendar and Travel Guide of Samut Sakhon Province in the Form of an E-Book.”  New innovations were presented through the E-Book, which could be accessed to fetch information via the online system quickly, conveniently and easily. It reduced the cost of production with eliminating the use of paper because the province is suffering from a high cost of production. It also helps in developing extensions for the Office of Tourism and Sports in Samut Sakhon province to use it for public relations and as a viable travel guide for tourists in the future.

Keywords:  Travel guide, Samut Sakhon, E-Book.


ปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในรูปแบบหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book) | Calendar and Travel Guide of Samut Sakhon Province In the Form of an E-Book

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 760
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code