คู่มือการปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวร

Last modified: May 10, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวร
Fixed Assets Operations Manual
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสิรีธร อัศวสถาพรผล
Miss Sireethron Atsawasatapornphol
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
Mr. Kittisak Soraphat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

สิรีธร อัศวสถาพรผล. (2564). คู่มือการปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Atsawasatapornphol S. (2021). Fixed assets operations manual. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด เป็นผู้ชำนาญด้านการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และให้บริการบริหารความเสี่ยง ควบคุมการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงรับให้คำปรึกษาและจัดสัมมนาในองค์กร คู่มือการปฏิบัติงานด้าน สินทรัพย์ถาวร คือ การอธิบายการดำเนินงานด้านสินทรัพย์ถาวร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ ซึ่งบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ยังไม่มีคู่มือนี้ ดังนั้นผู้จัดทำจึงจัดทำคู่มือนี้ขึ้นมา เพื่อให้เกิดระบบและการควบคุมภายในที่ดี

โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบและการควบคุมภายในของกระบวนการสินทรัพย์ถาวร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

 คำสำคัญ: สินทรัพย์ถาวร, การควบคุมภายใน, คู่มือ


Abstract

IA Signature Co., Ltd. is an internal audit specialist especially for companies preparing to list on the stock exchange. They provide risk management, services to control the development of information systems, and consulting and organizing seminars in the organization. The Fixed Assets Operations Manual is a description of fixed asset operations. To maintain the same standard of practice and reduce errors from unsystematic work, IA Signature Co., Ltd. does not yet have this manual. The authors prepared this guide to create a good system and internal control.

This project allowed the author to gain knowledge and understanding of the systems and internal controls of fixed asset processes and has sincere hopes that this project will benefit the organization.

Keywords:  fixed assets, internal control, manual.


คู่มือการปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวร|Fixed Assets Operations Manual

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 299
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code