ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

Last modified: January 19, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
Preventive Maintenance System of Waste Power Plant for Environment
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นายอนวัช สมปอง, Mr. Anawat Sompong
,
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2564 (2021)

บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้จัดทำเพื่อนำเสนอประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษานี้ดำเนินการในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กระบวนการประกอบด้วย การศึกษาหลักการทำงาน การผลิตไฟฟ้าและการดูแลรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า การแก้ไขซ่อมแซมส่วนประกอบที่เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย ทฤษฎีและหลักการของระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ได้ถูกนำเสนอไว้อย่างละเอียดในโครงงานเล่มนี้

คำสำคัญ: ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, โรงกำจัดขยะ, สิ่งแวดล้อม


Abstract

The cooperative education project presented about preventive maintenance system of waste power plant for the environment. The study proceeded during the cooperative education internship with C&G Environmental Protection (Thailand) Company Limited. The process included the study of operating principles, electric productions, maintaining machines and electrical systems, and repairing damaged or deteriorated components to work completely and safely. The principles of the preventive maintenance system were presented thoroughly in this project.

คำสำคัญ: preventive maintenance system, waste power plant, environment.


ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 115
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print