การผลิตสื่อเพื่อโปรโมทสินค้า แทบัคคอลลาเจน ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์

Last modified: November 17, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การผลิตสื่อเพื่อโปรโมทสินค้า แทบัคคอลลาเจน ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์
Production of media for Daebak collagen product Through the application Line Official Account
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสุทธิรักษ์ เอกพัชราพันธ์
Mr.Suttirak Aekpatcharapan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr.Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

สุทธิรักษ์ เอกพัชราพันธ์. (2562). การผลิตสื่อเพื่อโปรโมทสินค้า แทบัคคอลลาเจน ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การผลิตสื่อ เพื่อโปรโมทสินค้า แทบัคคอลลาเจน ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเข้าใจการผลิตสื่อเพื่อโปรโมทสินค้าบนแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์
บริษัท นิลิคอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผลิตสินค้าแทบัคคอลลาเจนและมอบหมายงานให้ผู้จัดทำรายงาน ออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อโปรโปรโมทสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์ ซึ่งในแอพพลิเคชั่นมีฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่เหมาะกับการจำหน่ายสินค้า ฟังก์ชั่นข้อความทักทายเพื่อนใหม่ ที่สามารถทักทายผู้ที่เพิ่มเข้ามาใช้งาน ฟังก์ชั่นช่วยตอบกลับอัตโนมัติแทนผู้ค้าขายในเวลารวดเร็ว ฟังก์ชั่น
แถบเมนูลัดที่จะแสดงอยู่หน้าแชทเวลาลูกค้าเข้าใช้งานแอพ ฟังก์ชั่นที่ใช้ส่งข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ผู้ค้าระบุ และต้องการส่งให้ลูกค้า
การโปรโมทสินค้าแทบัคคอลลาเจนผ่านแอพพลิเคชั่นตามขั้นตอนของฟังก์ชั่นการทำงานของแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์ต้องทำเนื้อหาและออกแบบฟังก์ชั่นในบางส่วนของแอพพลิเคชั่นให้น่าสนใจ และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาใช้งาน ซึ่งแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์มีประโยชน์ต่อทางบริษัทเป็นอย่างมาก

คำสำคัญ : แทบัคคอลลาเจน, ไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์, การผลิตสื่อ


Abstract

Co-operative Study Report on the production of promotional Daebak Collagen Through Line Official Account to understand the production of media to promote products on application Line Official Account.
Nilecon (Thailand) Co., Ltd. produces Daebak Collagen products and assigns the work to the report maker. Design digital media to promote and promote products through application Line Official Account. In which the application has functions that are suitable for selling products function Greeting Message that can greet those added to use help function Auto-Response Message on behalf of traders in quick time function rich menu that will be displayed in front of the chat when a customer accesses the app. A function that is used to transmit various information as specified by the merchant. And want to send to customers.
To promote Daebak Collagen products through the application according to the steps of the functionality of Line Official Account must make content and design listening. Functions in some parts of the application to be interesting. And contains useful information for those who come to use This application has Line Official Account, which is very useful to the company.

Keywords: Daebak Collagen, Line Official Account, Media Production Account.


  การผลิตสื่อเพื่อโปรโมทสินค้า แทบัคคอลลาเจน ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์  | Production of media for Daebak collagen product Through the application Line Official Account

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 295
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code