น้ำยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ

Last modified: June 25, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
น้ำยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ
Stain Remover  from Lemon and Papaya Peels
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ศิริรัตน์  ปัถวัลย์, นางสาว สุมิตรา  ขวัญพราย, นางสาว ศยามล  เวียงวิเศษ
Ms. Sirirat   Patthawan, Ms. Sumittra  Kwanpray, Ms. Sayamol  Wiangwiset
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ พิมพ์พิชชา  เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha   Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ศยามล  เวียงวิเศษ, ศิริรัตน์  ปัถวัลย์ และ สุมิตรา  ขวัญพราย. (2562). น้ำยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Patthawan S., Kwanpray S., & Wiangwiset S. (2018). Stain remover  from lemon and papaya peels. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวมาตรฐานในด้านการบริการด้านห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง และห้องอาหารต่างๆ ทางคณะผู้จัดทำได้ปฎิบัติหน้าที่ในแผนกครัว จึงได้เล็งเห็นถึงวัตถุดิบเหลือใช้ภายในครัวและได้คิดค้นสร้างสรรค์จนเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบ โครงงานน้ำยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัตถุดิบเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดมูลค่าและเกิดประโยชน์ต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัว ทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะของทางโรงแรมตามนโยบายของโรงแรม และได้นำน้ำยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอให้พนักงานแผนกครัวต่างๆจำนวน30 คน ทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่ ผลการสำรวจความพึงพอใจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในด้าน ความสะอาดหลังจาก การใช้งานประโยชน์และความสะดวกในการใช้งาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ มีความดึงดูดน่าสนใจและ น่าใช้งาน กลิ่นและสีของผลิตภัณฑ์ ตามลำดับจากผลสำรวจระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ยรวมคือ3.84 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: น้ำยาขจัดคราบ, เปลือกเลมอน, มะละกอ


Abstract

Anantara Riverside Bangkok Resort is a 5-star hotel with standards in room service, banquet rooms, and various dining rooms. The authors had worked in the kitchen department. and realized the problem of wasted materials left over each day.Then, studying the benefit of lemon and papaya peels  found that their skin have the acidity which  can be used as the stain remover.The stain remover project from lemon and papaya peel are intended to bring the waste materials to be processed to create value and benefit the kitchen appliances and also reduce the waste of the hotel according to the Hotel Green policy. The stain remover from lemon and papaya were tasted by the staff of various kitchen departments, 30 people. The results show that the satisfaction in various aspects.  Satisfaction survey found that respondents were satisfied with a high level of cleanliness after use, benefits and ease of use, quality of stain remover products from lemon and papaya, satisfaction with the product as its style, smell and color of the product, respectively. The overall results, the mean score is eqval to 3.84 as the high level of satisfaction.

Keywords:  lemon peel , papaya peel , stain remover.


น้ำยาขจัดคราบจากเปลือกเลมอนและมะละกอ / Stain Remover  from Lemon and Papaya Peels

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 6464
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print