การแพร่ภาพสดการเป็นผู้ช่วยช่างภาพและขั้นตอนการแพร่ภาพสด บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคลาสท์

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การแพร่ภาพสดการเป็นผู้ช่วยช่างภาพและขั้นตอนการแพร่ภาพสด บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคลาสท์
Live Broadcast, Becoming a Photographer Assistant and Live b Broadcast Procedures of Triple V Broadcast Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอติกานต์ พรหมจันทร์
Mr. Atikarn Phromchan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภาสกร ธนานันท์
Mr. Pasakorn Thananan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อติกานต์ พรหมจันทร์. (2561). การแพร่ภาพสดการเป็นผู้ช่วยช่างภาพและขั้นตอนการแพร่ภาพสด บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคลาสท์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการออกอากาศทางออนไลน์และโทรทัศน์ ด้วยระบบ “ดิจิทัล” (Digital) การนำเสนอข่าวสาร เนื้อหาบรรเทิง วาไรตี้ กีฬา สารประโยชน์

ผู้จัดทำได้ปฎิบัติสหกิจเรื่อง “การแพร่ภาพสดการเป็นผู้ช่วยช่างภาพและขั้นตอนการแพร่ภาพสด  บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคลาสท์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเป็นผู้ช่วยช่างภาพและเรียนรู้ขั้นตอนการแพร่ภาพสด บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตสื่อ สกู๊ป และถ่ายทอดสดกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลทีมชาติไทย ทางผู้จัดทำนั้นได้รับมอบหมายงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างภาพ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการถ่ายกล้องถ่ายทอดสดโดยใช้กล้อง Panasonic AK-HC3800 และงานถ่ายทำสกู๊ปงานจะใช้กล้องCanon 70D ฝึกฝนการเปลี่ยนเลนส์และการจัดแสง

จากการปฎิบัติงานกับทางบริษัทททริปเปิล วี บรอดคลาสท์ จำกัด ตลอดการปฎิบัติสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์จึงทำให้ได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการทำงานเป็นผู้ช่วยช่างภาพ ทฤษฎีในการจับกล้องประเภทต่างๆ การเก็บรักษากล้อง การจัดแสง และยังนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ในการประกอบอาชีพได้

คำสำคัญ:  ผู้ช่วยช่างภาพ, การแพร่ภาพสด, ดิจิทัลทีวี


Abstract

Triple V Broadcast Company Limited is a company that provides online and television broadcasting services using “digital” systems to deliver news, entertainment content, varieties, sports and useful information.

The objectives of this cooperative education project on “Live broadcast, becoming a photographer assistant and live broadcast procedures of Triple V Broadcast Company Limited” were to study how to become a photographer assistant and to learn about live broadcast procedures of Triple V Broadcast Company Limited, which is a company that produces media, scoops and live broadcast of Thailand national futsal and football teams. During the cooperative work, the author was assigned as a photographer assistant responsible for filming in live production using the Panasonic AK-HC3800 camera and shooting the scoops using Canon 70D camera. In addition, the author also practiced lens changing and lighting.

By working with Triple V Broadcast Company Limited throughout the cooperative education duration for 16 weeks, the author has learned the working methods and procedures as a photographer assistant, theories on holding different types of cameras, camera maintenance and storage, lighting, and also integrating the knowledge gained to benefit the career.

Keywords: photographer assistant, live broadcast, Digital TV.


การแพร่ภาพสดการเป็นผู้ช่วยช่างภาพและขั้นตอนการแพร่ ภาพสด บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคลาสท์ | Live Broadcast, Becoming a Photographer Assistant and Live b Broadcast Procedures of Triple V Broadcast Company Limited

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 253
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code