สบู่จำปี

Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สบู่จำปี
White Champaka Liquid Soap
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว เนตรนภา เนตรศิลาพร, นางสาว มลธิชา น้อยเงิน, นางสาว ปราริยา มิ่งแก้ว
Ms. Natenapa  Natesilapawn, Ms. Monticha  Noyghen, Ms. Prariya  Mingkaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Ms. Piyatida  Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

เนตรนภา เนตรศิลาพร, มลธิชา น้อยเงิน และปราริยา มิ่งแก้ว. (2561). สบู่จำปี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Natesilapawn N., Noyghen M., & Mingkaew P. (2018). Steamed winter melon desserts. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำโครงงานเรื่องสบู่จำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้จากห้องพักและดอกไม้ที่มีอยู่ภายในบริเวณของโรงแรมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเหตุผลที่เลือกนำดอกจำปีมาแปรรูปเพราะดอกจำปีมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสามารถหาได้จากภายในบริเวณของโรงแรม ดังนั้นทางผู้จัดทำคาดว่าหากนำผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้จากทางโรงแรมมาประยุกต์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา โดยได้ทำการทดลองใช้งานในห้องน้ำของพนักงาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่พนักงานของทางโรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคือแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมของพนักงานโรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา มีความพึงพอใจต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 4.39 จากผลรวมทั้งหมดและเมื่อพิจารณาเป็นรายหมวดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ รองลงมาคือด้านกลิ่นของผลิตภัณฑ์ ความสะอาด ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ การระคายเคือง ความชุ่มชื่น และหมวดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือความสวยงามของบรรจุภัณฑ์

คำสำคัญ: สบู่, ดอกจำปี, น้ำมันหอมระเหย


Abstract

From the cooperative education work at Garden Sea View Resort Pattaya Hotel, the organizers have made a project on white champaka soap. The purpose of this project was to bring the remaining products from the rooms and flowers in the area of the hotel to be processed into new products. The reason that white champaka were selected for processing is because the flowers are unique.  It makes us feel relaxed and we can find it in the area of the hotel. Therefore, the organizer expects that if they can bring the remaining products from the hotel to be applied to create a new product in order to create benefits for Garden Sea View Resort Pattaya Hotel. They tried to use in the bathroom of the staff. The sample group used in this research was the staffs of Garden Sea View Resort Pattaya Hotel. The instrument which was used for data collection for this research was 30 questionnaire to measure the level of satisfaction for using the product.

The result of the research showed that the staffs of Garden Sea View Resort Pattaya Hotel are satisfied with the product usage in overall picture at a high level. The mean is 4.39 from the total sum. If we consider in each aspect, the aspect with the highest mean is the new product creation. The second aspect are the smell of the product, cleanliness, suitability of the packaging, the size of the packaging, irritation and moisture. Lastly, the aspect with the least mean is the beauty of the packaging.

Keywords:  Soap, White champaka, Essential oil.


สบู่จำปี / White Champaka Liquid Soap

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1049
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print