การประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก

Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก
Main Distribution Board Manufacturing Process
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ศุภชัย เตชะธนไพบูลย์ , Suppachai Techathanapaiboon
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2563 (2020)

บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอการปฏิบัติการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB) และตู้ คาปาซิเตอร์ ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ฝ่ายประกอบโครงตู้ ฝ่ายไฟฟ้าและฝ่ายกำลัง โดยอาศัยการร่างแบบจากทีมวิศวกรภายในองค์กร ระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยามร่วมกับบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด ได้รับความรู้ถึงกระบวนการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB) ของโครงการรถไฟฟ้าและแบบทั่วไป รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งแต่การแปรรูปวัตถุดิบจนถึงกระบวนการประกอบที่สมบูรณ์

ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมปัญหาตั้งแต่เดือน 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และเปรียบเทียบระหว่างรายละเอียดตู้ควบคุมไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้า และ แบบทั่วไปทำให้ทราบว่ามีความแตกต่างในอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบตู้เนื่องจากสถานที่ติดตั้งและรายละเอียดการใช้งานที่ต่างกัน และสามารถนำความรู้ไปขยายผลและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและนำเสนอขายได้ต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้คาปาซิเตอร์, กระบวนการผลิต


Abstract

This cooperative education project reported the manufacturing process of a distribution board and a capacitor bank. The purpose was to study an assembly line and construction process during an internship period in the cooperative education project of Siam University in collaboration with PMK Co., Ltd. It was found that there were various instructions throughout the production process along with quality control before distributing the product to customers.

The organizer participated from May 17 to August 28, 2021, and engaged in the production line in the factory to differentiate between the main distribution board and capacitor bank construction process. During this period, the theory of power electronics was practicalized by putting electronic components together. Moreover, such experience can be extended for future application in other production processes and according to the company’s policy.

Keyword: main distribution board, capacitor bank, production processes


ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 36
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print