การตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

Last modified: March 12, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
Air Conditioner Inspection and Maintenance
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ธนรัช นภาอำไพพร, ลลิตวดี บุญยง
Thanarat Naphaampaipon, Lalitwadee Bunyong
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ.ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ – Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2564 (2021)

บทคัดย่อ

โครงการสหกิจศึกษานี้เสนอประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ การตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายงานให้ทำการซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เป็นการดำเนินงานด้านการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ในส่วนงานที่ได้ทำการปฏิบัติสหกิจศึกษา คือ การตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรายละเอียดและวิธีการเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ของระบบปรับอากาศนั้นได้ถูกนำเสนอในรายงานฉบับนี้

คำสำคัญ: ระบบปรับอากาศ, การซ่อมบำรุง, การตรวจสอบ


Abstract

This cooperative education project presented the work experience of air conditioning system inspection and maintenance obtained from collaborative education practice between Siam University and Star (Thailand) Co., Ltd. The company was assigned to inspect and maintain the air conditioning system during the cooperative education practice. The details and standard procedures of the air conditioning system are presented in this report.

คำสำคัญ: air conditioning system, maintenance, inspection


ผศ.ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ – Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print