ระบบตรวจสอบน้ำและไฟฟ้า

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบตรวจสอบน้ำและไฟฟ้า
Water and Electricity Monitoring System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย สมปอง   สีบุ
Mr. Sompong  Seebu
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
Asst. Prof. Wipavan   Narksarp
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Citation

สมปอง สีบุ. (2563). ระบบตรวจสอบน้ำและไฟฟ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Seebu S. (2020). Water and electricity monitoring system. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอระบบตรวจสอบน้ำและไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นของระบบส่งจ่าย ซึ่งจากการศึกษาระบบการทำงานและการวิเคราะห์วัดค่าอัตราการใช้ในแต่ละวัน ระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยามร่วมกับบริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าโดยส่วนใหญ่มีการใช้น้ำในกระบวนการล้างชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ และใช้กำลังไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก

ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมปัญหาตั้งแต่เดือน มกราคม-พฤษาคม 2564 และจดบันทึกอัตราการใช้น้ำและไฟฟ้าในแต่ละวัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคาระห์ระบบส่งจ่ายไปยังกระบวนการผลิตที่ใช้น้ำและไฟฟ้าในระยะเวลา 5 เดือน มาทำการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Recording Analysis ทำให้ทราบถึงความต้องการของระบบส่งจ่ายที่แท้จริง และสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อลดการเกิดปัญหาระบบส่งจ่ายไม่เพียงพอ และสามารถนำไปขยายผลเพื่อวิเคราะห์และประเมินความต้องการของระบบส่งจ่ายในอนาคต

คำสำคัญ: บันทึกข้อมูล, วิเคราะห์, ระบบตรวจสอบน้ำและไฟฟ้า


Abstract

This cooperative education project presented a water and electricity monitoring system to analyze problems and find a way to prevent damage to the distribution system. From the study of the working system and the analysis of the daily usage rate during the work in the cooperative education project of Siam University with Fagor Electronics (Thailand) Co., Ltd., it was found that most of the water was used in the washing process of electronic parts, and used a lot of electricity.

The organizers collected problems between January and May 2021, and recorded the rate of water and electricity usage each day. The data were analyzed the distribution system to the production process that uses water and electricity through 5 months, to analyze the problem by using the recording analysis method to find the actual requirements of the distribution system. This method analyzed problems accurately and quickly to reduce the problem of the insufficient supply system. Moreover, it can be extended to analyze and assess the requirements of the delivery system in the future.

Keywords: Recording, Analysis, Water and Electricity Monitoring System.


ระบบตรวจสอบน้ำและไฟฟ้า | Water and Electricity Monitoring System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 460
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print