แลนด์มาร์คในภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด

Last modified: November 27, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แลนด์มาร์คในภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด
Landmarks In Phuket That Tourists Shouldn’t Miss
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐศิกา เอกจีน 
Ms.Natsika Akjin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ขนิษฐา สังขรัตน์
Ms. Kanidtha Sungkarat
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
English Business Communication
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐศิกา เอกจีน. (2561). แลนด์มาร์คในภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรม Areca resort and spa เป็นโรงแรม 5 ดาว ที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าด้านห้องพัก รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องอาหาร ฟิตเนส คิดส์คลับ สระว่ายน้ำกลางแจ้งและยังมีการให้บริการนวดต่างๆให้กับลูกค้าที่สนใจ ซึ่งการปฏิบัติงานสหกิจครั้งนี้ ผู้จัดทำได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับ ( Guest Service Agent ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกต้อนรับส่วนหน้า ( Front Office ) โดยได้รับมอบหมายให้ ลงทะเบียนห้องพัก รับโทรศัพท์ จัดเตรียมเอกสาร ให้บริการและติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
จากที่ได้ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับเป็นระยะเวลาหนึ่งได้พบปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อน ณ โรงแรม Areca resort and spa ได้เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมที่อยู่ใกล้กับโรงแรมและบริเวณโดยรอบเป็นจำนวนมาก
ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้ทำโครงงานเรื่อง “ แลนด์มาร์คในภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด ” ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังได้ศึกษาความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดภูเก็ต

คำสำคัญ: พนักงานต้อนรับ, สถานที่ท่องเที่ยว, แลนด์มาร์ค


Abstract

The Areca resort and Spa is a 5-star Hotel which runs business in the areas of restaurant, fitness suite, kids club and outdoor swimming pool. The hotel also offers room service, as well as traditional massage services for its customers. I was a trainee of the cooperative education student project and performed the role of a guest service agent at the front office reception where duties included: room registration for new arrivals; answering the phone to provide room service; preparing business documentation, as well as face to face communication with customers.

After working as a receptionist, it became obvious for the need to provide hotel visitors with information on more interesting and popular tourist attractions that could be found close to the hotel and in the surrounding area.

Therefore, as the project organizer, I felt interested to created a project entitled the ‘Landmarks in Phuket that Tourists Shouldn’t Miss’. The objective was to provide recommendations on numerous modern tourist attractions, as well as the most important historic tourist attractions that can be found in Phuket.

Keyword: Receptionist, landmark, Tourist attractions.


แลนด์มาร์คในภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด / Landmarks In Phuket That Tourists Shouldn’t Miss 

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Attachments

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 356
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code