การออกเเบบสื่อสําหรับเผยเเพร่ในเฟสบุ๊คแฟนเพจ เเสนรักรีสอร์ทเเละ 88 ลีฟวิ่ง

Last modified: December 9, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกเเบบสื่อสําหรับเผยเเพร่ในเฟสบุ๊คแฟนเพจ เเสนรักรีสอร์ทเเละ 88 ลีฟวิ่ง
Media Design for publish on Facebook Fanpages Sanrak Resort and 88 Living
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกิตติพันธ์ อังสไพศาล
Mr. Kittiphan Arungsapaisan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr. Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

กิตติพันธ์ อังสไพศาล. (2563). การออกเเบบสื่อสําหรับเผยเเพร่ในเฟสบุ๊คแฟนเพจ เเสนรักรีสอร์ทเเละ 88 ลีฟวิ่ง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Arungsapaisan K. (2020). Media design for publish on facebook fanpages Sanrak Resort and 88 Living. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากเรื่องการออกเเบบสื่อสำหรับเผยเเพร่ในเฟสบุ๊คแฟนเพจ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบขั้นตอนการออกแบบกราฟิกและผลิตวิดีโอ เพื่อเแพร่ ลงเฟสบุ๊คเพจ แสนรัก รีสอร์ทและ 88 ลีฟวิ่ง

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ทราบถึงการออกเเบบสื่อสำหรับเผยเเพร่บน เฟสบุ๊คแฟนเพจ ในระบบการทำงานเกี่ยวกับการดูแลเพจเฟสบุ๊คและส่วนของการเผยแพร่ เนื้อหาโฆษณา ซึ่งมีผลงานวิดีโอหรือภาพอินโฟกราฟิกลงเฟสบุ๊คแฟนเพจ โดยใช้โปรแกรม อะโดบี้ พรีเมียโปร และ อะโดบี้ อิลาสเตเตอร์ในในการผลิตผลงานกราฟิกและวิดีโอลงเฟสบุ๊ค เพจ

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์นั้นนนอกจากจะได้ พัฒนา ความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตาม สภาพจริง และได้บูรณาการความรู้ทางด้านกระบวนการการทาํงานของฝ่ายผู้ผลิตสื่อเพื่อ เผยแพร่บนเฟสบุ๊คซึ่งการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต  

คำสำคัญ: การออกแบบ, กราฟิก, ตัดต่อวิดีโอ


Abstract

This Cooperative Education Performance Report had the objective to know the process of graphic design and video production to be distributed on the Facebook pages of Sanrak Resort and 88 Living. It was the responsibility of the student to be aware of the design of the media for publishing, the system of working with Facebook pages administration and the publishing of advertising content. This included work, videos, or infographics on the Facebook fan page using Adobe Premiere Pro and Adobe Illustrator to produce graphics and videos.

Throughout the period of the cooperative education over 16 weeks, in addition to developing knowledge, the student gained competence and professional skills along with the practical skills for to real conditions. The student also integrated the knowledge of the work process of the media producer department to publish on Facebook, which is preparation before entering the professional work system in the future.

Keywords: Design, Graphics, Video Editing


การออกเเบบสื่อสําหรับเผยเเพร่ในเฟสบุ๊คแฟนเพจ เเสนรักรีสอร์ทเเละ 88 ลีฟวิ่ง | The Media Design for publish on Facebook Fanpages Sanrak Resort and 88Living  

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 177
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code