การออกแบบสื่อสำหรับเผยแพร่ในเฟสบุ๊คเพจ รักษ์อินน์ รีสอร์ท และ ฮันนี่อินน์ รีสอร์ท

Last modified: December 9, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบสื่อสำหรับเผยแพร่ในเฟสบุ๊คเพจ รักษ์อินน์ รีสอร์ท และ ฮันนี่อินน์ รีสอร์ท
The Media Designing for Published on Facebook Pages Luxinn Resort and Honey inn Resort
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวน้ำฝน แซ่เจี่ย
Namfon Saejea
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr. Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

น้ำฝน แซ่เจี่ย. (2563). การออกแบบสื่อสำหรับเผยแพร่ในเฟสบุ๊คเพจ รักษ์อินน์ รีสอร์ท และ ฮันนี่อินน์ รีสอร์ท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Saejea N. (2020). The media designing for published on facebook pages Luxinn Resort and Honey inn Resort. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานปฎิบัติงานสหกิจศึกษา การออกแบบสื่อสำหรับเผยแพร่เฟสบุ๊คเพจ รักษ์อินน์ รีสอร์ทและฮันนี่อินน์ รีสอร์ท ของบริษัท ทีแอลพีพี จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ ทำงานของตำแหน่งกราฟิกดีไซต์ ศึกษากระบวนการออกแบบ เพื่อใช้ในการโฆษณาบริษัท ทีแอล พีพี จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีการรับงานทำสื่อโฆษณาให้กับสถานที่พักต่างๆ ทางบริษัท จึงรับทำงานหน้าที่ผลิตสื่อให้กับสถานที่พักและพื้นที่เช่าลงบนเฟสบุ๊คเพจ ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในตำแหน่งกราฟิกดีไซต์ มีหน้าที่ผลิตภาพโฆษณาลงเฟสบุ๊คเพจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลาการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์น้ันนอกจากจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพยังได้ความรู้เพิ่มเติมนอกจากส่ิงที่เรียนมาและพัฒนา ทักษะการปฎิบัติงานตามสภาพจริงและยังได้ความรู้จากการทำงานในสถานประกอบบการซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

คำสำคัญ : สื่อโฆษณา, การออกแบบ, ครีเอทีฟ


Abstract

Abstract This cooperative education Project of TLPP Company Limited had the objectives: to study the working process of the graphic design position; to study the design process for use in advertising TLPP Company Limited as a real estate company. The company worked to make advertising media for various accommodations and accepted work in producing media for accommodation and rental spaces on Facebook. The student was assigned to work in the position of graphic designer, and responsible for producing advertisement images for their Facebook pages. Throughout the period of the cooperative education of 16 weeks. the student gained knowledge, competence, and professional skills to develop practical skills and knowledge from working in the establishment, which was preparation before entering professional work.

Keywords: Advertising, Media Design, Creative.


การออกแบบสื่อสำหรับเผยแพร่ในเฟสบุ๊คเพจ รักษ์อินน์ รีสอร์ท และ ฮันนี่อินน์ รีสอร์ท | The Media Designing for Published on Facebook Pages Luxinn Resort and Honey inn Resort

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 411
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code