การจัดทำภาษีงบเดือน และการจัดทำแบบรายการภาษีสรรพสามิต

Last modified: May 20, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำภาษีงบเดือน และการจัดทำแบบรายการภาษีสรรพสามิต
Monthly Budget and Excise Tax Form Preparation
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนฤมล วิมลรัตน์
Ms. Narumon Wimonrat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairattanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

นฤมล วิมลรัตน์. (2564). การจัดทำภาษีงบเดือน และการจัดทำแบบรายการภาษีสรรพสามิต . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Wimonrat N. (2021). Monthly budget and excise tax form preparation. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท ดราก้อนเวิลด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่าย ส่งออกเครื่องดื่มทุกชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้จัดทำได้เข้าปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ดราก้อนเวิลด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการจัดทำภาษีงบเดือน การจัดทำแบบรายการภาษีสรรพสามิต  เพื่อนำส่งให้กับกรมสรรพสามิต  รวมถึงยังได้รับมอบหมายในการทำงานส่วนอื่นๆ เช่น การจัดทำทะเบียนจ่ายค่าจ้างประจำเดือน การออกใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ การออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน การจัดทำแบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่ม

จากการที่ผู้จัดทำโครงงานได้รับมอบหมายงานในส่วนนี้ จึงทำให้ผู้จัดทำพบปัญหาระหว่างการทำงานรวมถึงปัญหาในการจัดทำโครงงานเล่มนี้ โดยปัญหาที่พบ คือ ในช่วงแรกของการปฏิบัติโครงงานสหกิจผู้จัดทำไม่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาก่อน จึงทำให้เกิดความไม่เข้าใจในวิธีการจัดทำงบเดือนและแบบรายการภาษีสรรพสามิต รวมถึงขั้นตอนในการจัดทำที่มีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความสับสนในการบันทึกข้อมูล ผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับทั้งผู้จัดทำโครงงานเองหรือผู้ที่มีความสนใจในเนื้อหาความรู้นี้ โดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดในการทำงานต่อไป

คำสำคัญ: กรมสรรพสามิต, การจัดทำภาษีงบเดือน, การจัดทำแบบรายการภาษีสรรพสามิต


Abstract

Dragon World Beverage Co., Ltd. is in the business of manufacturing, distribution, and exporting all types of non-alcoholic beverages both domestically and internationally. The researcher worked on the cooperative education project at Dragon World Beverage Co., Ltd. and was assigned to perform tasks related to the preparation of monthly income tax, and excise tax forms to be delivered to the Excise Department. Other tasks included the preparation of monthly wage payment registration, issuing a delivery note/invoice issuing tax invoice/receipt, and preparation of request forms for excise stamps for beverages.

As a result, the author encountered problems during work. The problem was that the researcher had no experience in working in this field before. This caused misunderstandings in the preparation of the monthly budget and the excise tax form, as well as the preparation process that has many steps causing confusion in recording data. The author has created this project to increase skills, knowledge, correct understanding for both the project developers themselves or those who are interested in this knowledge. The author sincerely hopes that this project will be useful to those who are interested in studying and can be applied in further work.

Keywords: excise department, monthly budget, excise tax form.


การจัดทำภาษีงบเดือน และการจัดทำแบบรายการภาษีสรรพสามิต|Monthly Budget and Excise Tax Form Preparation

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 192
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code