ระบบบริหารจัดการการแจ้งซ่อมของมหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: June 13, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบบริหารจัดการการแจ้งซ่อมของมหาวิทยาลัยสยาม
Maintenance and Technical Support Management System of Siam University
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเกวรี จาดแหยม  5904800013
Miss Kewaree  Jadyham  5904800013
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

เกวรี จาดแหยม. (2563). ระบบบริหารจัดการการแจ้งซ่อมของมหาวิทยาลัยสยาม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการแจ้งซ่อมให้กับมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแก้ปัญหาของระบบงานปัจจุบันที่เป็นการแจ้งปัญหาอุปกรณ์เสียผ่านทางโทรศัพท์ ทำให้ไม่ทราบเวลาที่แน่นอนที่จะได้รับบริการ ไม่รู้สถานะในการแก้ปัญหา และไม่รู้ว่าช่างคนใดเป็นผู้มาดำเนินการ ไม่มีการเก็บสถิติการให้บริการของหน่วยงานที่ให้บริการซึ่งมี 2 หน่วย ได้แก่ ฝ่ายอาคารสถานที่ กำกับดูแลความเรียบร้อยอาคาร ระบบน้ำและไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และระบบปรับอากาศ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันและจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล แบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรที่เป็นผู้แจ้ง หัวหน้าฝ่ายให้บริการ ช่างผู้ให้บริการ และผู้ดูแลระบบ บุคลากรสามารถแจ้งปัญหาผ่านหน้าเว็บไปยังหน่วยงานผู้ให้บริการ หัวหน้าฝ่ายให้บริการสามารถแจกจ่ายงานที่แจ้งมาให้แก่ช่างผู้ให้บริการได้ ช่างผู้ให้บริการสามารถดูงานที่ได้รับมอบหมายและทำการบันทึกการซ่อมได้ ทำให้ผู้แจ้งสามารถติดตามรายการแจ้งปัญหาที่แจ้งได้แบบทันทีทันใด และหน่วยงานที่ให้บริการสามารถดูสถิติในการให้บริการได้ สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการได้ ระบบพัฒนาด้วยภาษา HTML, CSS, JavaScript และ PHP บริหารจัดการฐานข้อมูลดัวย MySQL ผลที่ได้จากการทดสอบฟังก์ชันการทำงานโดยผู้พัฒนาและผู้ใช้ พบว่าสามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้

คำสำคัญ: ระบบแจ้งซ่อม , มหาวิทยาลัยสยาม, เว็บแอปพลิเคชัน


Abstract

The objective of this project was to develop a maintenance and technical support management system for Siam University, to solve the problem of the work processes that notices the problem through the phone. That was the cause of not knowing the exact time to receive the service and the status of the solution. There are two service departments consist of The Facility Department supervises and responsible for building and place, water and electricity system, telephone system and air conditioning system, and Information Technology Department supervises and responsible for the computer system, computer network, and the Internet. By the system developed a web application and storing data in a database. The users are divided into 4 groups: staff, supervisor of the service department, technician, and administrator. The staff can notice the problem through the web page to the service department. The supervisor of the service department can distribute the works notified to the technician. The technicians can view their assigned work and record the solution. The system is developed with HTML, CSS, JavaScript, PHP, and manages the database with MySQL. The results, based on testing by developer and users showed the functions work as specified.

Keywords:  Maintenance system, Helpdesk system, Siam University.


ระบบบริหารจัดการการแจ้งซ่อมของมหาวิทยาลัยสยาม | Maintenance and Technical Support Management System of Siam University 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 709
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print