เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2

Last modified: June 17, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2
Web Application Supported Registration Planning Version 2
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายรเณศณัฏฐ์  กันตาบุณยวัทน์,  นายพีระพัฒน์ ทรงสุรวิทย์
Mr.Ranasenat  Kantabunyawat,  Mr.Peeraput  Songsuravit 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สรายุทธ อินทรเสมา
Mr.Sarayut  Intrasema
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

รเณศณัฏฐ์  กันตาบุณยวัทน์ และ พีระพัฒน์ ทรงสุรวิทย์. (2561). เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2 โดยออกมาเพื่อความสะดวกในการวางแผนการลงทะเบียนทั้งของนักศึกษา และการจัดการภายในระบบการลงทะเบียนโดยอาจารย์ โดยที่โครงงานนี้เป็นการพัฒนาต่อในรุ่นที่ 2 ซึ่งได้ทำการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและปรับปรุงฟังก์ชันเดิม ฟังก์ชันใหม่ที่ได้เพิ่มเข้าไปคือ ฟังก์ชันจัดตารางเรียนและฟังก์ชันกำหนดวิชาสหกิจของอาจารย์ หรือในด้านของนักศึกษาคือ ฟังก์ชันส่งคำร้องขอเปิดวิชาเรียน และฟังก์ชันเลือกค้นหาวิชาลงทะเบียนเป็นต้น ซึ่งฟังก์ชันต่างๆที่ได้ทำการเพิ่มเข้าไปนั้นถูกออกแบบให้สนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้งานระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเว็บแอปพลิเคชันระบบลงทะเบียนอย่างครบวงจรที่มาทดแทนระบบงานเดิมให้ดีและเหมาะสมกับผู้ใช้งานในระบบมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, ฐานข้อมูล, การวางแผนการลงทะเบียน


Abstract

This project presented a web application supported registration planning version 2. This project was designed to create a convenient solution for students in the registration process and assist teachers to manage the process. The project development was a continuation from a previous one, by adding some new functions and improve some previous functions. New functions that were added in this project were a scheduled plan that assists teachers to make a study plan for students and a cooperative education plan that let teachers to specify some prerequisite courses that a student must complete before going to cooperative education. The new functions for students are for sending a request to open courses or searching for opened courses. These new functions were designed based on efficiency and convenience for users. The objective of this project was an alternative choice that could be more efficient than the previous system.

Keywords:  Web Application, Database, Registration Planning.


เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2 |  Web Application Supported Registration Planning Version 2   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 229
Previous: ระบบโควตาออนไลน์
Next: ระบบจองโฮสเทลออนไลน์
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print