การจัดทำใบสำคัญจ่ายโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Sage EPR Accpac

Last modified: November 5, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำใบสำคัญจ่ายโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Sage EPR Accpac
Preparation of Payment Vouchers with Sage EPR Accpac Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุนิสา ท่าหิน 5704300117, นางสาวกรรณิการ์ ทองสอง 5704300206, นางสาวเกศินี พักสอน 5704300226
Miss Sunisa Thahin 5704300117, Miss Kannika Songtong 5704300206, Miss Kasinee Paksorn 5704300226
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

กรรณิการ์ ทองสอง, เกศินี พักสอน และ สุนิสา ท่าหิน. (2561). การจัดทำใบสำคัญจ่ายโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Sage EPR Accpac. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ทำให้บริการธุรกิจด้านโรงภาพยนตร์และความบันเทิงต่างๆ โดยเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า, โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า, โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิร์ด ซีเนม่า, และเอส เอฟ สไตรค์โบว์ และเป็นบริษัทชั้นนำต้นๆ ทางด้านภาพยนตร์

จากการที่คณะผู้จัดทำได้เข้ามาฝึกงาน ณ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายงานจากพนักงานที่ปรึกษา ทางคณะผู้จัดทำจึงรู้สึกเกิดความสนใจในเรื่องการจัดทำใบสำคัญจ่าย จึงเลือกเรื่องนี้มาทำเป็นโครงงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป

คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในแผนกบัญชีฝ่ายเจ้าหนี้ในการไปปฏิบัติงานได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเอกสารต่างๆและใบแจ้งหนี้ จัดทำใบสำคัญตั้งหนี้ทำใบสำคัญจ่าย ในแต่ละเดือน ซึ่งบริษัทได้ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Sage EPR Accpac เพื่อให้งานมีความเป็นระบบและง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูล

คำสำคัญ: ใบสำคัญจ่าย, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Sage EPR Accpac


Abstract

The trainee had studied and operated their co-operative education at SF Corporation Public Co. Ltd. The company is a leader in the theatrical industry in Thailand. Apart from cinema, the company owns and operates food and beverage businesses, a bowling business under ‘SF Strike Bowl’ brand, rental space business, and advertising business for both screen and non-screen surroundings and other related businesses.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant for SF Corporation Public Co. Ltd. The responsibility was with documents and invoices with Sage Accpac EPR program.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords:  Payment voucher, Software Sage EPR Accpac, SF Corporation.


การจัดทำใบสำคัญจ่ายโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Sage EPR Accpac / Preparation of Payment Vouchers with Sage EPR Accpac Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 783
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code