การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

Last modified: November 15, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
E-Filling Withholding Tax
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนิพัธธา ทานสัมฤทธิ์
Miss Nipatta Tansamrit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นิพัธธา ทานสัมฤทธิ์. (2560). การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท เคเอ็นเค คอนซัลแทนซี่ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจบริการด้านบัญชี สอบบัญชี และให้บริการที่ปรึกษาและวางแผนภาษี ผู้จัดทำได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาให้ทำหน้าที่ยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53) การคัดแยกเอกสาร การเตรียมข้อมูล จนถึงการยื่นภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ในช่วงแรกของการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำพบปัญหาในการปฏิบัติงานบ่อยครั้งเนื่องจากยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำ ผู้จัดทำจึงได้จัดทำรายงานเรื่อง “การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” โดยรายงานเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของเงินได้ อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายและขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจงานด้านภาษีหรือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในอนาคต

 

คำสำคัญ: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบบแสดงรายการ การยื่นภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


Abstract

This cooperative education program was conducted at KNK Consultancy Co. Ltd., which provides accounting services, auditing services, financial planning services, tax consulting and planning service. Their responsibility has to work between the Revenue Department, the Department of Business Development and the Social Security Office. The author was assigned to file the withholding tax on the tax application. Previously, the author did not have the skill of performance, and this caused delays and errors.

This project was designed to improve the skills of filing the taxes on the tax application. This project included: 1. Types of income; 2 withholding tax rate; 3. The processing of filling withholding tax on the tax application. This project could increase knowledge and understanding of withholding tax and act as a guideline for operations and usefulness for the future cooperative internships.

 

Keywords: Withholding Tax, Filing, Tax filing Application.


การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต / E-Filling Withholding Tax

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 513
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code