การจัดทำและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

Last modified: March 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
Preparing and Filing Value Added Tax Return (PP.30)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรรณศิริ ธรรมเจริญ, นางสาวกมลมาศ ศิริสงศ์
Miss Wansiri Thamcharoen, Miss Kamonmas Sirisong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
Miss Virakarn Tevinpibanphant
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2017

การอ้างอิง/citation

วรรณศิริ ธรรมเจริญ และ กมลมาศ ศิริสงศ์. (2561). การจัดทำและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ซิม แอคเคาท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีอย่างเต็มรูปแบบ บริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษี การจัดทำงบเงิน การยื่นแบบภาษีเงินได้(ภ.ง.ด.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ทุกประเภทเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร ในปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่มักมีปัญหาเรื่องการส่งยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เนื่องจากคำนวณยอดภาษีซื้อและภาษีขายผิดพลาด ทำให้เกิดปัญหาตามมา อาทิ การเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ความเสี่ยงในการโดนตรวจสอบจากกรมสรรพากรหากยื่นแบบเกินกำหนดบ่อยครั้ง ในโครงงานเล่มนี้ประกอบด้วย ความหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ภาษีที่ได้รับการยกเว้น ภาษีในอัตราร้อยละ 0 กำหนดการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต จากที่คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี ในการปฏิบัติงานคณะผู้จัดทำได้รับการมอบหมายงานดังนี้ การตรวจใบกำกับภาษี การจัดเรียงวันที่  การกรอกข้อมูลภาษีซื้อและภาษีขายลงโปรแกรมสำเร็จทางบัญชี  การสรุปยอดภาษีซื้อและภาษีขายในแต่ละเดือน การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน การจัดทำรูปเล่มเอกสาร และการเก็บเอกสารส่งคืนลูกค้า

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) จึงเกิดความสนใจและจัดทำโครงงานนี้ขึ้น เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ในการลดข้อพลาดของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) พัฒนากระบวนการจัดทำยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) ให้ดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่กำลังศึกษาและมีความสนใจในเรื่องการจัดทำ และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ใบกำกับภาษี, ภาษีซื้อและภาษีขาย, การยื่นแบบภ.พ.30


Abstract

SIM Account Co.Ltd. is a full-scale accounting and tax management company that provides consulting on all types of tax, financial statement preparation, income tax submissions (PND), and VAT (VAT30) for filing with the Revenue Department. Currently, most companies have trouble with VAT (VAT 30) because of mistakes in input tax and sales tax calculation, leading to many problems, such as additional fines and the risk of being examined by the Revenue Department if filing multiple overdrafts too often. This project includes VAT definition, taxpayer, tax exempt, 0 percent tax, and online filing schedule. As the authors were working as assistant accountants, the authors were assigned the following tasks: Tax invoice inspection; date sort; entering sales and sales tax information into the accounting program; summarization of monthly sales and sales tax amounts; submission of VAT forms (VAT 30) for submission to the Revenue Department; printing of receipts; documentation; and collecting the documents to return to the customers.

The authors became aware of the problems and the importance of submitting VAT forms (VAT 30), so we were interested and created this project to spread our knowledge and experience to taxpayers to reduce the mistakes in VAT forms (VAT 30) filing, improve their procedures in filing VAT forms (VAT 30), and benefit those who are interested in studying how to create and file VAT forms (VAT 30).

Keywords:  Tax invoice, Input tax and sales tax, VAT 30 filing.


การจัดทำและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) / Preparing and Filing Value Added Tax Return (PP.30)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 4770
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code