การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

Last modified: February 12, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
Value Added Tax Remittance (P.P.30)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐริตา  กิจจำรูญ, นางสาวกานต์ธิดา  พันดอย
Ms.Nattarita Kitjumroon, Ms. KanthidaPundoy
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์  รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐริตา  กิจจำรูญ และ กานต์ธิดา พันดอย. (2561). การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอ็นที.แอบโซลูท จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบริการอื่นๆที่เกียวข้อง ขณะปฏิบัติงานที่บริษัท เอ็นที.แอบโซลูท จำกัด คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขาย การจัดทำใบสำคัญรับ-สำคัญจ่าย การจัดทำแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53) และการจัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาขั้นตอนของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

คำสำคัญ : ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)


Abstract

NT Absolute Co. Ltd. is a company that provides account outsourcing services, including auditing, tax consulting, business registration, value added tax registration, and other relevant services. Throughout the period of cooperative education at NT Absolute Co. Ltd., the production team was committed to prepare input-output tax report, prepare receive-payment voucher, prepare withholding income tax return form (P.N.D.3, P.N.D.53), and prepare value added tax return form (P.P.30).

This scheme was done to gain knowledge about the process of filing value added tax return form (P.P.30), which has systematic processes and procedures, in order to ensure correct understanding of the filing process and be able to utilize acquired knowledge in the future careers.

Keywords : Input Tax, Output Tax, Value Added Tax (P.P.30).


การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) / Value Added Tax Remittance (P.P.30)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 420
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code