การจัดทำรายภาษีซื้อ-ภาษีขาย การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรมบัญชี EASY-ACC และวิธีการจ่ายชำระผ่านทีทีบี บิสสิเนสวัน

Last modified: April 27, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำรายภาษีซื้อ-ภาษีขาย การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรมบัญชี EASY-ACC และวิธีการจ่ายชำระผ่านทีทีบี บิสสิเนสวัน
Preparing the Input – Output Tax Reports, Recording Accounts Payable with EASY-ACC Accounting Program and Payment Methods via TTB Business One
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพนัชกร สุขศิริกมล
Ms. Phanatchakon Suksirikamon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล  สายบัวทอง
Ms. Sivilai  Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง|Citation

พนัชกร สุขศิริกมล. (2564). การจัดทำรายภาษีซื้อ-ภาษีขาย การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรมบัญชี EASY-ACC และวิธีการจ่ายชำระผ่านทีทีบี บิสสิเนสวัน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Suksirikamon P. (2021). Preparing the input – output tax reports, recording accounts payable with EASY-ACC accounting program and payment methods via TTB Business One. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรรับแบอร์วู้ด (1998) ผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปและส่งออก และส่งเสริมใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยซื้อไม้ยางพาราจากสวนป่าเอกชนในท้องที่ภาคตะวันออกเพื่อมาเลื่อยและอบอัดตามเทคนิควิธีการต่างๆ ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย การยื่นแบบออนไลน์  ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล บันทึกบัญชีเจ้าหนี้  ด้วยโปรแกรมบัญชี EASY-ACC จัดทำรายงานเจ้าหนี้-ลูกหนี้รายเดือน  จ่ายชำระเงินผ่านระบบทีทีบี บิสสิเนสวัน

โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC  วิธีการชำระเงินผ่านระบบทีทีบี บิสสิเนสวัน มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, โปรแกรมบัญชี EASY-ACC, ทักษะการทำงาน


Abstract

Kaset Rubberwood Limited Partnership manufactures and distributes rubber wood, processes, exports, and promotes the utilization of rubber wood for maximum efficiency. They purchase rubber wood from private forest plantations in the Eastern region for sawing and compacting in various techniques. While attending the internship under the cooperative education program at the accounting department, the author was assigned to prepare input-output tax reports, E-filing, check relevant documents to prepare vouchers and invoices/bills, record accounts payable with the EASY-ACC accounting program, prepare monthly accounts payable and accounts receivable reports, and paying via TTB Business One.

This project allowed the author to gain knowledge and understanding on procedures for the preparation of Input-Output tax reports, the procedures of using EASY-ACC accounting program, payment methods via TTB Business one, and could increase performance skills.  This raised confidence for future careers and the goal that this project to be useful to interested parties.

Keywords:  Input-Output tax reports, EASY-ACC accounting program, performance skills.


การจัดทำรายภาษีซื้อ-ภาษีขาย การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรมบัญชี EASY-ACC และวิธีการจ่ายชำระผ่านทีทีบี บิสสิเนสวัน| Preparing the Input – Output Tax Reports, Recording Accounts Payable with EASY-ACC Accounting Program and Payment Methods via TTB Business One

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 689
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code