สโลว์ไลฟ์สไตล์สายกาญจนบุรี บริษัทเซเว่นท์ซัน กรุ๊ป

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สโลว์ไลฟ์สไตล์สายกาญจนบุรี บริษัทเซเว่นท์ซัน กรุ๊ป
Slow Lifestyle in Kanchanaburi of the Seventhson Group
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนที  ปั้นงาม, นางสาวปิยรัตน์ โตสัจจะ
Mr. Natee Punngam, Ms. Piyarat tosatja
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กฤป จุระกะนิตย์
Mr. Krip Jurakanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นที  ปั้นงาม และ ปิยรัตน์ โตสัจจะ. (2560). สโลว์ไลฟ์สไตล์สายกาญจนบุรี บริษัทเซเว่นท์ซัน กรุ๊ป. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เซเว่นท์ซัน กรุ๊ป เป็นบริษัทนำเที่ยวที่จัดโปรแกรมนำเที่ยวภายในประเทศ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ทั้งการจัดนำเที่ยวในรูปแบบกลุ่มเล็กๆ จนถึงเป็นกลุ่มคณะขนาดใหญ่

จากการที่คณะผู้จัดทำได้เข้ารับการปฎิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท เซเว่นท์ซัน กรุ๊ป ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทางคณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในแผนกผู้ช่วยไกด์นั้น ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานจริงและได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการได้ออกปฎิบัติงานทัวร์ตั้งแต่การจัดทำเอกสาร ติดต่อรถโดยสาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารและทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการท่องเที่ยว คณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดนำเที่ยวในทุกด้าน ทั้งด้านความต้องการในการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อจะนำมาวิเคราะห์และปรับใช้ในโปรแกรมทางการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด จึงได้นำเสนอโครงงาน “สโลว์ไลฟ์สไตล์สายกาญจนบุรีบริษัทเซเว่นท์ซัน กรุ๊ป”

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเน้นการท่องเที่ยวแบบสบายๆสไตล์ธรรมชาติเป็นหลัก ผลจากการทำโครงงานสหกิจเรื่อง”สโลว์ไลฟ์สไตล์สายกาญจนบุรีบริษัทเซเว่นท์ซัน กรุ๊ป”จะช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและในการใช้บริการและสามารถช่วยกระตุ้นให้เลือกใช้บริการกับทาง บริษัท เซเว่นท์ซัน กรุ๊ป มากขึ้น

คำสำคัญ: สโลว์ไลฟ์, สายกาญจนบุรี, บริษัทเซเว่นท์ซัน กรุ๊ป


Abstract

Seventhson Group is a tour operator with 3 years of experience in providing inbound tour programs for small to large groups of customers.

The authors attended the internship of Seventhson Group under a cooperative education project from May 14, 2018, to August 31, 208. The authors worked as assistant tour guides and have learned working methods in the actual workplace. The authors have gained real experience of tour operations from preparing documents, contacting vehicles, accommodations, tourist attractions, and restaurants. The needs of customers were found and the authors had seen the importance of tour operation in all aspects, including needs for new tour programs in order to analyze and adjust tour programs of the company to be consistent with the real needs of the customers.  Therefore, the project “Slow Lifestyle in Kanchanaburi of the Seventhson Group” was initiated.

The authors focused on relaxed and natural style tourism. The results of this project “Slow Lifestyle in Kanchanaburi of the Seventhson Group” would increase the impressiveness of customers, stimulate their needs to use the service of the company and their return business.

Keywords:  Slow Life, Kanchanaburi route, Seventhson Group.


สโลว์ไลฟ์สไตล์สายกาญจนบุรี บริษัทเซเว่นท์ซัน กรุ๊ป / Slow Lifestyle in Kanchanaburi of the Seventhson Group

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 73
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code