ขั้นตอนการทำมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อรองรับมาตรฐานการส่งออก

Last modified: March 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการทำมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อรองรับมาตรฐานการส่งออก
Procedure Thai Labor Standards to Support Export Standards
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชรินทร์ พุ่มจันทร์
Mr. Charin Phumchan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ชรินทร์ พุ่มจันทร์. (2560). ขั้นตอนการทำมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อรองรับมาตรฐานการส่งออก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เจ อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ ประตูกระจก ประตูไม้ ประตูอลูมิเนียม ประตูเหล็ก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางบริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นอย่างมากและการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าต่างประเทศ ผู้บริหารจึงต้องมีการรองรับมาตรฐานการส่งออกเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพของสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท

จากการที่ได้มาปฏิบัติงานสหกิจ ณ บริษัท เจ อุตสาหกรรม จำกัด ได้เรียนรู้เอกสารที่ต้องใช้ในการทำมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อรองรับมาตรฐานการส่งออก การทำมาตรฐานแรงงานไทยจะมีขั้นตอนที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆของเอกสารเพื่อลดความผิดพลาดน้อยที่สุดและเกิดประโยชน์ต่อผู้ประสานงานต่อไป

คำสำคัญ: มาตรฐานแรงงานไทย, การรองรับมาตรฐานการส่งออก, ลูกค้าต่างประเทศ


Abstract

J Industry Co., Ltd. is a manufacturer and distributor of various equipment for glass doors, wood doors, aluminum doors, metal doors both domestically and internationally. The company emphasizes to produce quality products and increase confidence of foreign customers. The management, therefore, requires to raise export standards in order to guarantee quality goods and corporate image.

From the internship at J Industry Co., Ltd., we for documents prepared the standards plan of Thai labor to support export standards. Standard plan of Thai labor has procedures that need to be understood through many document details in order to minimize the errors and maximize the benefits for the next coordinator.

Keywords:  Thai labor standard, export standard support, foreign customer.


ขั้นตอนการทำมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อรองรับมาตรฐานการส่งออก|Procedure Thai Labor Standards to Support Export Standards

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 148
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code