โครงงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงานกระบี่นาคาเฟส

Last modified: November 5, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โครงงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงานกระบี่นาคาเฟส
Public Relation for Krabi Naga Fest Save World
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวมนัสชา สร้อยสม, นางสาวรินทร์ สุอาชาวรัตน์
Miss Manutcha Sroisom, Miss Rin Suarchawarat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชาญชัย  ประคินกิจ
Mr. Chanchai Prakhinkit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/Citation

มนัสชา สร้อยสม และ รินทร์ สุอาชาวรัตน์. (2560). โครงงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงานกระบี่นาคาเฟส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sroisom M., Suarchawarat R. (2017). Public relation for Krabi Naga Fest Save World. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

    ในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยหลักสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยเพราะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดและน่าสนใจอย่างมาก ทำให้การสื่อสารไปยังสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือ หรือลดความขัดแย้ง แก้ไชข้อผิดพลาดบางประการ โดยมีจุดประสงค์หลักคือการทำให้ผู้รับสารเกิดความชื่นชอบและประทับใจ ในองค์กรหรือตราสิ้นค้า

โครงงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงานกระบี่นาคาเฟส จึงสอดคล้องกับแนวคิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางมาเที่ยวงานกระบี่นาคาเฟสเพิ่มมากขึ้น รวมถึงคณะผู้จัดทำได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดโครงงานนี้ขึ้นมาเป็นการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้เรียนในภาควิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายในโครงการจะมีกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตใต้สำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาส่วนรวมในการทำกิจกรรม CSR

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับรู้ถึงคุณค่าของการคัดแยกขยะ อีกทั้งยังเป็นการบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางมาท่องเที่ยวงานกระบี่นาคาเฟสสืบต่อไป

คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ์, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, งานกระบี่นาคาเฟส


Abstract

Nowadays, public relations are main factors for Thailand as it can attract more tourists, both Thai and foreigners. The tourism publicity is very attractive and interesting. Communicate to the public to create understanding, create a positive image, build credibility or reduce conflicts, correct some mistakes. Its main purpose is to impress and appreciate the audience from an organization or brand.

The Krabi Naga Fest Environmental Publicity Project is in line with the main objective to encourage more tourists to visit Krabi Naga Fest. The organizers took the initiative with what they learned in the hotel and tourism public relations department. It was adapted to work for maximum benefit within the project. There were activities that focused on the subconscious mind in environmental conservation. In addition, it invited both Thai and foreign tourists to join CSR activities.

Both Thai and foreign tourists will be involved in environmental conservation, recognizing the value of waste sorting, and telling stories of good experiences of both Thai and foreign tourists who will come to the Krabi Naga Fest event.

Keywords:  Public Relation, Environmental Conservation, Krabi Naga Fest.


Public Relation for Krabi Naga Fest Save World

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 10
Previous: ทรานส์ไซบีเรียน ขบวนรถไฟแห่งความฝันที่ยาวที่สุดในโลก
Next: โครงการ CSR การจัดการขยะในงานเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย