พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

Last modified: December 2, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
Receipt System and Tax Invoice Development
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ภัทรพล  คิ้วอำไพ  6004800003
Mr. Pattharapol Khewampai  6004800003
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ภัทรพล  คิ้วอำไพ. (2563). พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Khewampai P. (2020). Receipt system and tax invoice development. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท เค.เอส.พี.โอเวอร์ซี จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า และตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการกรมศุลกากร) โดยทางบริษัทจัดทำเรื่องเอกสารข้อมูลออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีส่งให้กรมศุลกากร ปัจจุบันบริษัททำงานผ่านตัวโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทในการกรอกข้อมูลลูกค้า ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี ซึ่งบริษัทมีความต้องการที่จะออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี ในรูปแบบผ่านเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงได้มอบหมายให้ผู้จัดทำ ทำการพัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี เป็นรูปแบบการกรอกข้อมูลลูกค้าลงบนเว็บไซต์ พร้อมทั้งคำนวนราคาบวกภาษี และบันทึกออกมาเป็นไฟล์รูปภาพส่งให้กรมศุลกากร โดยทำการพัฒนาด้วยโปรแกรม Brackets โดยใช้ภาษา HTML ในการจัดการข้อความตัวหนังสือ และใช้ภาษา CSS ในการจัดตำแหน่งการวาง และใช้ภาษา JavaScript ในการคำนวณภาษี และเรียกใช้ Function ของระบบ Microsoft ในการบันทึกรูปภาพ โดยระบบสามารถช่วยให้บริษัททำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการทำงานส่งข้อมูลให้กับกรมศุลกากร

คำสำคัญ: ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี, บริษัท เค.เอส.พี.โอเวอร์ซี จำกัด, เคเอสพี, กรมศุลกากร


Abstract

K.S.P. Oversea Co., Ltd. is a company that operates offers freight forwarders and agents for customs formalities. The company prepares many documents for issuing receipts and the tax invoices are sent to the Customs Department. These records use a program installed on the company’s computer to fill out customer information, receipts, and tax invoices. These is a need to develop a receipt and tax invoice form through the website to increase convenience of work. Therefore, the author was assigned to develop a system of receipts and tax invoices. It was a form for customer information on the website, together with the calculation of the price plus tax, and ability to save it as an image file and send it to the Customs Department. The system used the Brackets program, HTML to manage text, CSS for positioning, and JavaScript to calculate taxes and call the function of the Microsoft system to save the image. The system can help companies work more conveniently to send information to the Customs Department.

Keywords:  Receipt, Tax Invoice, K.S.P. Oversea Co., Ltd., KSP, Customs Department.


พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี |  Receipt System and Tax Invoice Development  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 552
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print