การบริหารจัดการผู้พัฒนาระบบ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบริหารจัดการผู้พัฒนาระบบ
System Developer Management
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปิยวัฒน์  ฉัตรวรสฤษดิ์  6104800026
Mr. Piyawat  Chatvorasarit  6104800026
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ปิยวัฒน์ ฉัตรวรสฤษดิ์. (2563). การบริหารจัดการผู้พัฒนาระบบ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chatvorasarit P. (2020). System developer management. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท รูดี้ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยลูกค้าบริหารงานก่อสร้าง พัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ช่วยในการทำงาน ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขาย เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัทมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ในส่วนเรื่องของตำแหน่งและจำนวนพนักงาน ที่มีความหลากหลาย ดังนั้นทางบริษัท รูดี้ เทคโนโลยี จำกัด จึงได้มอบหมายให้ผู้จัดทำเป็นผู้บริหารจัดการงานด้านการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของผู้พัฒนาระบบภายในบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานนี้เพื่อทำให้งานที่บริษัทได้รับมอบหมายมาจากลูกค้ามีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยการบริการจัดการผู้พัฒนาระบบนั้นจะมีการติดตาม และบันทึกผลการทำงานตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยมีการเข้าไปช่วยเหลือในด้านการแก้ปัญหาต่างๆ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในการบริการจัดการผู้พัฒนาระบบได้ใช้เครื่องมือ Microsoft Excel และ Jira Software ในการจัดการ ซึ่งการที่ผู้จัดได้ทำการบริการจัดการผู้พัฒนาระบบนั้น สามารถช่วยให้การทำงานของพนักงานหลายๆ ฝ่าย ทำงานไปพร้อมกันได้อย่างราบรื่น

คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, ผู้พัฒนาระบบ, รูดี้ เทคโนโลยี


Abstract

Rudy Technology Co., Ltd. is an application developer for construction companies, which is very helpful for both buyers and sellers. The company has fast paced business growth, so it has several positions and employees. The company assigned the author to developer management, responsible for making the processes run smoothly by tracking and recording  working history. The process also helps solve the problems for work efficiency by using software Microsoft Excel and Jira Software to make different positions work together smoothly.

Keywords:  Developer Management, System Developer, Rudy Technology.


การบริหารจัดการผู้พัฒนาระบบ | System Developer Management   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 139
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print