ขั้นตอนการสั่งซื้อและการจัดทำใบสั่งซื้อด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโคแมนชี่

Last modified: November 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการสั่งซื้อและการจัดทำใบสั่งซื้อด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโคแมนชี่
The Procedures of Purchasing and The Preparation of  Purchase Orderswith Comanche Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปรีญานุช  มหาลี
Ms. Preeyanuch  Mahalee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai  Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Citation

ปรีญานุช  มหาลี. (2563). ขั้นตอนการสั่งซื้อและการจัดทำใบสั่งซื้อด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโคแมนชี่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Mahalee P. (2020). The procedures of purchasing and the preparation of  purchase orderswith comanche software. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University


บทคัดย่อ

บริษัท ภักดี ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด ประกอบกิจการธุรกิจบริการด้านการโรงแรม  มุ่งเน้นการลงทุนในทำเลที่มีศักยภาพใกล้แหล่งท่องเที่ยว การเดินทางสะดวก รวมถึงการให้บริการในระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความใส่ใจจากพนักงานมืออาชีพ  ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชี  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายจัดทำรายชื่อผู้ขาย  ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ บันทึกเจ้าหนี้  จัดทำและตรวจทานรายงานเจ้าหนี้รายเดือนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโคแมนซี่   กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย และจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน

โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโคแมนชี  ขั้นการจัดทำใบสั่งซื้อด้วยโปรแกรมโคแมนชี่ และเพิ่มทักษะการทำงาน มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคตมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะมีประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: โปรแกรมสำเร็จรูปโคแมนชี่, รายชื่อผู้ขาย, ใบสั่งซื้อ


Abstract

Phakdi Hospitality Co. Ltd. operates a hotel service business, the company focuses on investing in potential locations near tourist attractions, convenient transportation including providing services at an international standard based on the attention of professional staff. While attending the internship under the cooperative education program at the accounting department, the author was assigned to prepare an approved vendor list, purchase requisitions, purchase orders, record payables, prepare and review monthly payable reports with Comanche software, reconcile bank deposits, check  relevant documents to prepare vouchers, and arrange  documents for ease of use.

This project allowed the author gained knowledge and understanding on the procedures of using Comanche software,  procedures for the preparation of  purchase orders with  Comanche software, and could increase performance skills.  This raised confidence for future careers and the goal that this project would be useful to interested parties.

Keywords:  Comanche software, approved vender list, purchase order.


ขั้นตอนการสั่งซื้อและการจัดทำใบสั่งซื้อด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโคแมนชี่ | The Procedures of Purchasing and The Preparation of  Purchase Orders    with Comanche Software  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 678
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code